Wizja Anioła Stróża Polski, w której uczestniczył patron dnia dzisiejszego – bł. ks. Bronisław Markiewicz

Poniżej fragment artykułu ks. Dariusza Kielara CSMA o wizji Anioła Stróża Polski, o której wielokrotnie opowiadał patron dnia dzisiejszego bł. ks. Bronisław Markiewicz, założyciel zgromadzenia zakonnego pod opieką św. Michała Archanioła, opartego na duchowości św. Jana Bosko. Zgromadzenie to znane jest pod nazwą księży michalitów. 

***

(…) Podobnie, jak innym narodom Bóg daje Aniołów Opiekunów, tak również dał go naszej Ojczyźnie. Wyraźną wzmiankę o Aniele Stróżu Polski czyni bł. ks. Bronisław Markiewicz. W jego czasach Polska przechodziła swoje duchowe oczyszczenie – rozbiory. Podzielona między Rosję, Prusy i Austrię, od 1795 roku utraciła na 123 lat swój byt polityczny. Wybuchały powstania zrywające naród do walki o odzyskanie wolności.

Na początku 1863 roku w zaborze rosyjskim wybuchło powstanie styczniowe. Bronisław Markiewicz, gimnazjalista, przygotowywał się w Przemyślu do matury. Wczesnym rankiem, 3 maja tegoż roku, jego kolega Józef Dąbrowski, miał widzenie tajemniczego, młodego człowieka, który przepowiadał przyszłość Polski, a także wspominał o pewnym kapłanie, który będzie gromadził i wychowywał biedne dzieci i opuszczoną młodzież.

Pod wpływem tej wizji młody Markiewicz wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu i w 1867 roku został wyświęcony na kapłana.

Ks. prałat Stanisław Szpetnar z Krosna, który w ostatnich latach życia ks. Markiewicza często spotykał się z nim i rozmawiał, tak pisze: „Ksiądz Markiewicz od pierwszej chwili miał to przekonanie, że tym tajemniczym, młodym człowiekiem nie był kto inny, tylko Anioł Boży, posłany narodowi polskiemu, zgnębionemu nową klęską i na duchu załamanemu, na pociechę i podniesienie serca”.

Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch wydarzeniach z historii Polski, w których kronikarze dostrzegli wyraźną interwencję anielską, tym razem samego św. Michała Archanioła.

W 1624 roku obronił on przed Tatarami mieszkańców wsi Blizne. Tatarzy najpierw rozbili obóz w pobliskiej wsi Różanka. Stamtąd napadli na Blizne i uprowadzili w jasyr 60 osób, grabiąc jednocześnie całe ich mienie. Proboszcz z mieszkańcami wzywali pomocy św. Michała Archanioła. Tatarzy, wracając z łupem i uprowadzonymi ludźmi do swojego obozu, zostali nagle zaatakowani na pobliskim wzgórzu przez wielką liczbę wojska w białych szatach.

Przerażeni Tatarzy uciekli w popłochu, pozostawiając jeńców i łupy. W dowód wdzięczności zbudowano na tej górze, zwanej odtąd Górą św. Michała Archanioła, kaplicę ku jego czci. Do dziś Niebiański Wojownik odbiera tam cześć od okolicznej ludności i pielgrzymów.

Prawie pół wieku później, w 1672 roku, Tatarzy, Kozacy i Turcy w liczbie 100 tysięcy wojska oblegli Lwów. Załoga miasta liczyła zaledwie tysiąc ludzi. Zbliżała się uroczystość św. Michała Archanioła i całe miasto wzywało Jego pomocy. W wigilię święta zerwała się tak wielka burza z piorunami i gradem, że przerażeni nieprzyjaciele odstąpili od oblężenia. Ówczesny burmistrz Lwowa, Bartłomiej Zimorowicz, umieścił na sklepieniu ratusza następujący, historyczny napis: „Za panowania króla Michała Wiśniowieckiego, Archanioł Michał wybawił miasto Lwów z paszczy smoka azjatyckiego”.

Ks. Dariusz Kielar CSMA/michalici.pl

Bartłomiej Groch, były wychowanek ks. Markiewicza, w swojej pracy „Ks. Bronisław Markiewicz, a sprawa odrodzenia Polski” nawiązuje do swoich dawnych wspomnień w sposób następujący:

– O tym dziwnym pojawieniu się wiejskiego młodzieńca… rozmawiałem ostatni raz z ks. Markiewiczem w roku 1911, kiedy przyjechałem jako nauczyciel gimnazjalny do Miejsca Piastowego prosić go o pozwolenie przemawiania w jego sprawie na Kongresie Mariańskim w Przemyślu. Podczas rozmowy poruszyliśmy sprawy związane z opowiadaniem owego młodzieńca, a nawet Mickiewiczowe Widzenie ks. Piotra, które oceniał z politycznej strony bardzo poważnie. Wspominał także o koledze Dąbrowskim jako świadku rozmowy z tajemniczym młodzieńcem, bolejąc nad nim, że nie wytrwał w seminarium duchownym i że umarł tragicznie. Wówczas przyszła mi do głowy myśl, czy przypadkiem z Józefem Dąbrowskim i innymi kolegami także i ks. Markiewicz nie widział owego 16-letniego młodzieńca. Jednakowoż nie śmiałem go o to zapytać. Do takiego zaś przypuszczenia skłaniały mnie silna jego wiara w to widzenie, dokładna znajomość szczegółów opowiadania młodzieńca, wielka gorliwość, z jaką spełniał swój urząd wychowawczo-kapłański, a przede wszystkim żar patriotyczny, którym płonął podczas rozmowy o Polsce…

Za: https://torun-michalici.pl/

UWAGA! Modlitwa do Anioła Stróża Polski jest odmawiana codziennie na antenie Radia Niepokalanów, po modlitwie „Anioł Pański”


Anioł Stróż Polski. Proroctwo ks. Markiewicza


Zadziwiająca przepowiednia Anioła Stróża Polski


Wizja i przepowiednia Anioła Stróża Polski bł. Bronisławowi Markiewiczowi (ks. inf. Jan Pęzioł*)

*Ks. Jan Pęzioł zmarł 22 grudnia 2021 roku. 

Modlitwa do Anioła Stróża Polski

Święty Aniele Stróżu Polski, pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Bogu Najwyższemu za chwałę jaką Cię otoczył i za to, że wybrał Cię na Obrońcę i Opiekuna naszego Narodu. Dziękuję również za wszelkie dobro, jakie dla Jego chwały dokonujesz i proszę gorąco, abyś w porozumieniu i jedności z Aniołem Stróżem Rosji i innych Narodów sprawił, by ustały wszystkie spory między Polską a Rosją lub innymi Narodami, aby zostały zażegnane wszelkie waśnie i oddalone jakiekolwiek pretensje czy oskarżenia. Dopomagaj nam, Przewodniku naszej Ojczyzny, by w oparciu o sprawiedliwość, wzajemne zrozumienie się, w duchu miłości i pokoju, zapanowała trwała przyjaźń i braterstwo Polski, Rosji oraz wszystkich ludów i Narodów tak, aby stanowiły jedną Rodzinę Bożą. Amen

UWAGA! Modlitwa do Anioła Stróża Polski jest odmawiana codziennie na antenie Radia Niepokalanów, po modlitwie „Anioł Pański”