Ponad 5 mln zł z PROW na wodociągi i kanalizację w subregionie żyrardowskim

Warka, Mszczonów oraz Młodzieszyn to trzy spośród 45 mazowieckich gmin, które otrzymają unijne wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do gmin z Mazowsza trafią w sumie ponad 53 mln zł w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z subregionu żyrardowskiego.

 

– Słabo rozwinięta infrastruktura wodno-ściekowa to wciąż duży problem. Na szczęście mazowieckie gminy aktywnie szukają wsparcia i zgłaszają projekty. Tym razem podpisujemy umowy na środki unijne w ramach PROW. W tej perspektywie gminy z subregionu żyrardowskiego pozyskały już 14 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego trzy z subregionu żyrardowskiego.

 

Gminy wciąż mają duże potrzeby związane z tego typu infrastrukturą. Są to kosztowne instalacje, dlatego środki zewnętrzne często stanowią jedyną szansę na ich wykonanie czy przebudowę – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę, przebudowę lub wyposażenie oczyszczalni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawę infrastruktury wodno-ściekowej.

 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

 

L.p.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Kwota pomocy

1.

Gmina Warka

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach i wodociągu w Hornigach w gminie Warka

1 995 349 zł

2.

Gmina Mszczonów

Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów.

1 248 032 zł

3.

Gmina Młodzieszyn

Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej gminy Młodzieszyn

1 937 533 zł

RAZEM

5 180 914 zł

 

Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail rzecznik@mazovia.pl