Zabytki, miejsca pamięci, wymiana źródeł ciepła oraz edukacja zdrowotna ze wsparciem sejmiku Mazowsza

Są pieniądze na realizację kolejnych czterech programów wsparcia. Tym razem Sejmik Województwa Mazowieckiego pomoże m.in. w ratowaniu zabytków, wymianie źródeł ciepła, rewitalizacji miejsc pamięci czy edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego. Łącznie to ponad 22 mln zł dofinasowania.

Sejmik Mazowsza rozstrzygnął kolejne cztery programy wsparcia – „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla czystego ciepła”, „Mazowsze dla miejsc pamięci” i „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”.

Konsekwentnie pomagamy mazowieckim gminom, powiatom i dzielnicom m.st. Warszawy w realizacji zadań ważnych dla mieszkańców. Tylko podczas dzisiejszego posiedzenia radni przyznali samorządom lokalnym kolejne 22 mln zł – zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.

W sumie do miast, gmin i powiatów z województwa mazowieckiego trafi ponad 22 mln zł. Pozwoli to na realizację 219 inwestycji.

– Zainteresowanie naszymi programami wsparcia jest ogromne. Co roku zwiększamy więc pulę środków na pomoc lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowych. W tym roku realizujemy ponad 20 takich programów i przeznaczamy na nie aż miliard złotych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mazowsze dla zabytków

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – na takie działania można było pozyskać dotację z programu „Mazowsze dla zabytków”. Do urzędu wpłynęło 231 wniosków na łączną kwotę ponad 45,2 mln zł. Samorząd Mazowsza dofinansował 140 inwestycji. W sumie to 13,8 mln zł z budżetu województwa na ratowanie zabytków w całym regionie.

Wsparcie obejmuje m.in. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie lub odtworzenie okien, zewnętrznych odrzwi i drzwi czy więźby dachowej, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku. Wsparcie dotyczy także działań zmierzających do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Mazowsze dla czystego ciepła

Ponad 4,8 mln zł trafi do mazowieckich gmin na wymianę węglowych źródeł ciepła, ale także na rekompensaty zwiększonych kosztów eksploatacji źródeł niskoemisyjnych po ich instalacji. W sumie samorząd województwa pomoże zrealizować 18 takich projektów.

O wsparcie w ramach programu mogły ubiegać się gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub przed podpisaniem umowy uruchomią program udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych lub dodatku na zakup nośników energii.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Gminy i powiaty mogły również pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Samorząd Mazowsza przeznaczył 2 mln złna realizację 38 inwestycji na Mazowszu.

Mazowsze dla zdrowia psychicznego

Samorząd Mazowsza wspiera również działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców województwa. Na program „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” przeznaczył ponad 1,5 mln zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projekty w całym województwie. O wsparcie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Dofinansowanie mogło obejmować promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego