Kolejnych 56 inwestycji w subregionie żyrardowskim ze wsparciem Mazowsza

Władze Mazowsza wspierają lokalne samorządy w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą w zrealizowaniu m.in. przedsięwzięć drogowych, sportowych oraz w jednostkach OSP w powiatach żyrardowskim, sochaczewskim i grójeckim. Łączna suma wsparcia to ponad 7,1 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami mazowieckich programów wsparcia podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli również udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński oraz radny województwa Leszek Przybytniak.

Od początku czerwca władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia wsparcia z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, wszystkie wspierane przez samorząd województwa inwestycje są niezwykle istotne dla dalszego rozwoju i sprawnego funkcjonowania społeczności lokalnych.

– Naszą pomoc finansową kierujemy na różnorodne działania. Akurat dzisiaj podpisujemy umowy na inwestycje sportowe, drogowe oraz w mazowieckich OSP. Jednak w ramach naszych programów wsparcie kierujemy także do sołectw, działkowców, młodzieżowych rad gmin, rad senioralnych oraz do samorządów lokalnych na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu czy realizację zadań ważnych dla rozwoju województwa. W sumie w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 350 mln zł – podkreśla.

#Mazowszedlasportu

9 inwestycji sportowych w powiatach grójeckim i sochaczewskim

Aż 9 obiektów sportowych w powiatach grójeckim i sochaczewskim uzyskało wsparcie radnych województwa mazowieckiego. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach będą mogli korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowego, a uczniowie Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sochaczewie ze zmodernizowanych sal gimnastycznych „dużej” i „małej”. Z kolei w Konarach powstanie Otwarta Strefa Sportu i Rekreacji, a w miejscowości Jeziora ogólnodostępne sportowe boisko wielofunkcyjne.

Łącznie na dziewięć inwestycji władze regionu przeznaczą ponad1,2 mln zł.

„Mazowsze dla sportu” to jeden z autorskich programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jest realizowany od 2018 r. Na jego wymierne efekty zwraca uwagę wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mirosław Adam Orliński.

– Przez ostatnie 4 lata udało nam się dofinansować remonty lub budowy ponad 500 obiektów sportowych. To ponad 60 mln zł z naszego budżetu. Potrzeby samorządów lokalnych są ogromne, dlatego w tym roku przeznaczyliśmy rekordowe 41 mln zł na realizację kolejnych 189 projektów. Dzięki tym pieniądzom dzieci i młodzież z Mazowsza, ale też dorośli zyskają miejsca do trenowania i dbania o własne zdrowie i kondycję fizyczną.

#FOGR

Ponad 4,4 mln zł na 25 inwestycji dróg gminnych i dojazdowych

Władze regionu przyznały również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W tym roku wpłynęły aż 372 wnioski z prośbą o dofinansowanie. Wsparcie otrzyma 280 z nich, z czego 266 z nich dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 14 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości blisko 46 mln zł. W subregionie żyrardowskim wsparcie otrzyma 25 inwestycji. Łączna kwota wsparcia to ponad 4,4 mln zł.

Jak zaznacza Leszek Przybytniak, radny województwa, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, samorząd Mazowsza wspiera działania na gruntach rolnych od początku.

– Przez te wszystkie lata przeznaczyliśmy blisko 350 mln zł na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W sumie dotacje otrzymało ponad 5,6 tys. inwestycji. To ogromnie ważne inwestycje na terenach rolniczych. Większość dotyczy budowy lub przebudowy dróg prowadzących do gruntów rolnych. Nie zapominamy także o zbiornikach wodnych. Ich renowacja jest szczególnie ważna teraz, gdy coraz bardziej zmagamy się z suszą. Wśród podpisywanych dzisiaj umów mamy m.in. rewitalizację stawu retencyjnego w Młodzieszynie oraz renowację zbiorników wodnych w Michorówku i Wiatrowcu.

#Mazowszedlastrażypożarnych

50 jednostek OSP ze wsparciem województwa

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP. Dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat wspiera strażaków ochotników. W tym roku podjął decyzję o przyznaniu 463 mazowieckim jednostkom OSP aż 11,8 mln zł na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy środków ochrony osobistej strażaka. Kolejne ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast na remonty i modernizacje strażnic OSP. Dzięki blisko 1,3 mln zł pomoc otrzyma 50 jednostek OSP w 22 gminach subregionu żyrardowskiego.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego