26 lokalnych inwestycji z subregionów ciechanowskiego, płockiego i żyrardowskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza

Budowa i remonty dróg, mostów, budynków szkół, obiektów sportowych i strażnic OSP czy zakup specjalistycznego sprzętu dla strażaków ochotników, to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Dziś marszałek Adam Struzik podpisał umowy z beneficjentami z subregionów ciechanowskiego, płockiego i żyrardowskiego. Dofinansowanie w wysokości ponad 43,4 mln zł otrzyma 26 lokalnych inwestycji. W spotkaniu udział wziął również Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, to największy program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

– Zapotrzebowanie zgłaszane przez samorządy jest bardzo duże – od modernizacji i budowy dróg lokalnych, przez budowę strażnic OSP, aż po rozbudowy szkół. W tegorocznej puli programu jest blisko 208 mln zł, które pomogą w realizacji 115 przedsięwzięć w województwie.

Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego podkreśla, jak ważne dla samorządu Mazowsza jest dobro mieszkańców.

– Chcemy, aby wszystkim Mazowszanom żyło się komfortowo i bezpiecznie. Program „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to nasza samorządowa odpowiedź na głosy mieszkańców. Dzięki niemu udaje się realizować wiele potrzebnych w gminach i powiatach projektów – dodaje wiceprzewodniczący.

Budowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2925W Piączyn-Włóki w powiecie płockim

Planowany remont poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo pieszych. Zniknie także pylenie spowodowane przez przejeżdżające pojazdy. W ramach zadania planowane jest m.in. wykarczowanie drzew kolidujących z rozbudową, wykonanie robót ziemnych, w tym 4 przepustów pod koroną drogi, zagęszczenie i stabilizacja podłoża oraz wykonanie nawierzchni i poboczy i oznakowanie pionowe.

Koszt inwestycji: 1 900 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 529 977,83 zł
Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku

Inwestycja obejmie przebudowę drogi powiatowej 5207W na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego. W ramach prac wykonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, skrzyżowań, oświetlenia, zatok postojowych i autobusowych, zjazdów, sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz zagospodarowanie terenu.

Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu drogowego i skróci czas przejazdu do pracy, szkoły czy instytucji publicznych. Ureguluje także gospodarkę wodami opadowymi, ograniczy pylenie i zmniejszy emisję zanieczyszczeń.

Koszt inwestycji: 73 645 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 3 600 000,00 
Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie

Podmiejskie Nowe Gulczewo, to jedno z najprężniej rozwijających się rejonów gminy Słupno. Powstające osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest między innymi wzdłuż ulicy Zagłoby, przy której obecnie znajduje się już 60 zamieszkałych domów oraz kilkanaście rozpoczętych budów. Obecny stan nawierzchni i bezpieczeństwa tej ulicy wymaga pilnej interwencji. Po jej wybudowaniu ulica może stanowić doskonałe rozwiązanie komunikacyjne, zastępując na czas remontu ul. Rogozińską. Oprócz tego służyć będzie nie tylko mieszkańcom tej ulicy, ale również stanowić alternatywną drogę zarówno dla ulicy Szlacheckiej, jak i dla ulicy Rogozińskiej – drogi powiatowej.

Projekt obejmuje budowę ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie, od ulicy Wołodyjowskiego do ulicy Ketlinga. Długość projektowanej drogi to ok. 1620 m o szerokości jezdni 5,5 m oraz obustronnych chodnikach szerokości 2 m. Projekt obejmował będzie również budowę brakującej infrastruktury technicznej, w tym  kanalizację deszczową na całej długości drogi, odcinek kanalizacji sanitarnej, niezbędne przebudowy sieci gazowej i energetycznej, oraz energooszczędne oświetlenie uliczne.

Koszt inwestycji: 6 000 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 3 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 – 2024

Budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin

Jedynym obiektem, jaki nie został odbudowany po nawałnicach w lecie 2021 roku, jest most na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin w gminie Bodzanów. Uszkodzona konstrukcja obiektu nie pozwala na bezpieczne użytkowanie. Jest to przeprawa jednoprzęsłowa o rozpiętości do 5 m, bez wydzielonej strefy dla pieszych, bez wymaganej obecnie warunkami technicznymi infrastruktury towarzyszącej. Dzięki dotacji otrzymanej od samorządu województwa udało się do końca 2021 r. przygotować ekspertyzę techniczną i pełną dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy nowej przeprawy mostowej w miejscowości Mąkolin. Na moście zaplanowano m.in. jezdnię asfaltową, jednostronny chodnik dla pieszych oraz schody techniczne po obu stronach rzeki, a także regulację i umocnienie koryta rzeki w tym obszarze.

Koszt inwestycji: 1 214 748,25 zł
Przyznana kwota dotacji: 683 530,95 zł
Planowany okres realizacji: 2021 – 2024

III etap przebudowy i budowy ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg stanowiących własność gminy wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości gminnej Bielsk. Zadanie składa się z 3 części. Ze względu na złożoność prac i ich koszt zostało ono rozłożone na lata 2018 – 2022. W latach 2018 – 2021 zrealizowano etapy I i II. W ramach prac wykonano: kanalizację deszczową, nawierzchnie, chodniki, zjazdy, wysepki, krawężniki i obrzeża czy zieleń.

W ramach etapu III zrealizowane zostaną odcinki o łącznej długości 1 383 mb na ulicach: Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Lipowa i Dębowa. Prace obejmą m.in. wykonanie nawierzchni, przebudowę skrzyżowań (na których zastosowane będą elementy do uspokojenia ruchu), wraz z chodnikami i zjazdami czy budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Koszt inwestycji: 8 300 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 3 600 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Przebudowa strażnicy OSP w Czermnie

Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje wymianę pokrycia i konstrukcji dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie w gminie Gąbin. Zadaszenie budynku jest częściowo uszkodzone, co negatywnie wpływa na użytkowanie i stan techniczny całego budynku. Aby uniknąć postępującego niszczenia, należy wymienić konstrukcję i pokrycie dachu. W strażnicy przechowywany jest sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Wykonanie remontu wpłynie pozytywnie na działalność jednostki, budynek będzie spełniał standardy techniczne i zapewni odpowiedni komfort działalności OSP, co będzie miało bezpośredni wpływ na gotowość bojową jednostki.

Koszt inwestycji: 250 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 125 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Przebudowa dróg wewnętrznych, osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo-Parcele

Planowany remont dotyczy dróg zlokalizowanych w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i sportowej. Drogi umożliwiają dojazd do przyległych posesji. Stan dróg powoduje powstawanie zastoisk wód opadowych i roztopowych.

Przebudowane drogi będą miały nawierzchnię bitumiczną, chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej, podobnie jak zjazdy z dróg i dojścia do posesji. Odwodnienie projektowanych dróg odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych powierzchniowo poprzez istniejące wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej. Teren przyległy zostanie obsiany trawą.

Koszt inwestycji: 541 499,32 zł
Przyznana kwota dotacji: 324 899,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

W ramach zadania wybudowane zostaną dwie sale lekcyjne oraz sala wielofunkcyjna o charakterze sportowym z pomieszczeniem zaplecza sanitarnego i technicznego.

Dzięki inwestycji poprawią się warunki kształcenia i wszechstronnego rozwoju aktywności uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną.

Koszt inwestycji: 2 324 494,10 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 394 696,46 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem

Zadanie obejmie przebudowę budynku dworca kolejowego wraz z infrastrukturą drogową, miejscami postojowymi,  infrastrukturą wodną, kanalizacyjną oraz oświetleniową wraz z otaczającą zielenią i pracami konserwatorskimi, a także zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie.

Kompleksowa przebudowa i modernizacja budynku dworca pozwoli dostosować obiekt do nowych funkcji społecznych i gospodarczych. W planach jest stworzenie wspólnej platformy współpracy dla mieszkańców miasta Sierpca, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. W obiekcie zostanie utworzony punkt informacyjny o funduszach europejskich dla mieszkańców Sierpca. Część powierzchni użytkowej zostanie przystosowana dla lokalu gastronomicznego.

Przedsięwzięcie nawiązywać będzie architektonicznie do okolicznej zabudowy śródmiejskiej. W bezpośrednim otoczeniu dworca planowany jest również montaż elementów małej architektury (ławki, oświetlenie, kosze) oraz uporządkowanie zieleni.

Koszt inwestycji: 10 000 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 4 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 – 2024

W zabytkowym budynku Kantoru w Żyrardowie powstanie Centrum Obsługi Mieszkańca

Zabytkowy Kantor znajdujący się w centrum miasta zbudowany został w 1885 r. Był siedzibą dyrekcji i biura głównego Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich. Budynek Kantoru objęty jest ochroną konserwatorską. Ze względu na m.in. wystrój architektoniczny wnętrz, wpisany również do rejestru ruchomych zabytków.

Planowana adaptacja i wyposażenie obiektu będzie kontynuacją już zrealizowanych prac konserwatorskich, remontowych i adaptacyjnych. Dofinansowanie przedsięwzięcia pozwoli na dokończenie prac i wyposażenia obiektu, a docelowo na jego otwarcie i obsługę mieszkańców. Kantor będzie pełnić funkcję nowoczesnego Centrum Obsługi Mieszkańca.

Koszt inwestycji: 3 333 334,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas w gminie Sochaczew

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokasie, dzięki wsparciu Mazowsza będą mieć nowy średni samochód gaśniczy. Obecnie mają do dyspozycji samochód już mocno wyeksploatowany, którego dalsze użytkowanie generuje coraz większe koszty.

Koszt inwestycji: 950 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 570 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Zakup Quada dla OSP Kamion w gminie Młodzieszyn 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionie od 1997 r. włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy z Kamiona niosą pomoc nie tylko w zagrożonej częstymi powodziami gminie Młodzieszyn, ale również w całym powiecie sochaczewskim.

Zadania przeciwpowodziowe obejmują Wisłę i Bzurę. W okolicy znajdują się m. in. tereny cenne przyrodniczo Natura 2000 czy otulina Kampinoskiego Parku Narodowego. Niestety zagrożenie ze strony rzek jest coraz większe. W maju 2010 r. gminę nawiedziła jedna z największych w Polsce powodzi. Zalanych zostało wtedy ok. 6 tys. ha i ponad 20 miejscowości w gminach Słubice i Gąbin. Ewakuowano ponad 2,5 tys. osób i 2,3 tys. sztuk zwierząt. W Kamionie, oprócz zalania domów zniszczony został także most. Quad pomoże zminimalizować ryzyko i zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańcom oraz zwiększy sprawność operacyjną jednostki. Pozwoli na udział w akcjach poszukiwawczych, przeciwpowodziowych i ratowniczych w trudno dostępnym terenie.

Koszt inwestycji: 100 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 60 000,00 zł

Rozbudowa ulicy Spokojnej w Glinojecku

Ulica Spokojna w Glinojecku zostanie rozbudowana na odcinku o długości 0,529 km, od ulicy Fabrycznej do ulicy Wesołej. W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejących elementów konstrukcji jezdni, krawężników, chodników, zjazdów i sieci wodociągowej, a także budowa nowych elementów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu i kanału technologicznego, a także wykonanie nowego oznakowania. Jezdnia będzie mieć szerokość 6 m, natomiast chodniki 2 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a chodniki i zjazdy z kostki betonowej.

Obecnie wymieniona droga posiada nawierzchnię żużlową. Celem rozbudowy drogi jest poprawa jej przejezdności, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. Ulica Spokojna ma szczególne znaczenie dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych. Łączy drogę powiatową nr 3018W z drogami gminnymi prowadzącymi do przyległego osiedla domów wielorodzinnych. Przez ulicę Fabryczną łączy się z drogą krajową nr 60 Kutno – Płock – Ciechanów – Ostrów Mazowiecka, a dalej w kierunku północnym z drogą powiatową nr 1231W Glinojeck – Żeleźnia – Krusz. Poprzez odcinek drogi nr 60 Glinojeck jest połączony z drogą krajową nr 7 Gdańsk – Warszawa. Przy ulicy Spokojnej zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna, budynki magazynowe zabytkowej cukrowni „Izabelin”. W pobliżu znajduje się targowisko „Mój Rynek”, do którego prowadzi właśnie tadroga. Poprawa warunków jazdy spowoduje ograniczenie emisji spalin i akumulacji zanieczyszczeń wpływając na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki realizacji inwestycji zapewnione zostanie lepsze powiązanie dróg lokalnych, a mieszkańcy będą mogli sprawnie poruszać się po mieście.

Koszt inwestycji: 6 650 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 3 990 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2023

Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki – Wieczfnia Kościelna

Stan techniczny drogi jest zły i wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Droga o długości 5 km jest najkrótszym połączeniem jednej z największych miejscowości Windyki z siedzibą gminy Wieczfnią Kościelną. Droga wykonana w 2008 roku wymaga pilnej przebudowy w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej, wzmocnienia poboczy kruszywem łamanym oraz przebudowy przepustów. Wykonanie remontu drogi jest również ważne ze względu na przebudowę drogi ekspresowej nr 7, przebiegającej przez zachodnią cześć Gminy Wieczfnia Kościelna. Powstały w Uniszkach Zawadzkich wiadukt leży w ciągu dróg gminnych relacji Uniszki Zawadzkie – Windyki – Wieczfnia Kościelna, będących częściowo przedmiotem dofinansowania.

Koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 2 400 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022-2023

Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów

Inwestycja obejmie budowę budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów. Brak dostosowanego do aktualnych standardów garażu nie pozwala prawidłowo funkcjonować lokalnej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Realizacja projektu wynika również z konieczności spełnienia wymagań związanych z utrzymaniem jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Miejscowi druhowie uczestniczą w bardzo różnorodnych akcjach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia mieszkańców.

Koszt inwestycji: 490 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 294 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo – Przyborowice, gmina Załuski

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie 550 m odcinek drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice w gminie Załuski. Obecny stan drogi jest zły, istnieją liczne koleiny i ubytki, natomiast w okresie wiosennych roztopów droga jest nieprzejezdna. Dojazd karetki pogotowia lub straży pożarnej jest utrudniony, co stanowi poważne zagrożenie zdrowia mieszkańców. Ograniczona jest również mobilność samych mieszkańców wspomnianych miejscowości, którzy mają kłopot z dojazdem do szkoły bądź pracy. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa przeciwspękaniowa z kruszywa łamanego oraz podbudowa. Dodatkowo wzdłuż drogi zostanie wybudowany kanał technologiczny. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszy się ilość unoszącego w powietrzu pyłu i kurzu oraz ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów. Realizacja zadania skróci czas dojazdu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dla ludności lokalnej.

Koszt inwestycji: 760 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 170 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie

Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Chociszewie spowoduje zwiększenie dostępności uczniów i mieszkańców do infrastruktury edukacyjnej i sportowej oraz zapewni godne warunki do nauki dzieciom i pracy nauczycielom, a także lepsze przystosowanie placówki do realizacji zajęć.

Od wielu lat w zabytkowym dawnym dworze mieści się Szkoła Podstawowa. W magazynie murowanym, po adaptacji i rozbudowie znajduje się sala gimnastyczna dla dzieci. Zajęcia lekcyjne odbywają się w niewłaściwych warunkach: przechodnie sale lekcyjne, pomieszczenia i korytarze zbyt małe dla uczącej się w szkole liczby uczniów, brak właściwej wentylacji pomieszczeń, wymagająca wymiany stolarka okienna, a ograniczenia związane z nadzorem konserwatorskim nie pozwalają na przystosowanie np. sal lekcyjnych do obowiązujących standardów, dlatego konieczna jest budowa nowego budynku.

Nowa szkoła pozwoli na nadanie Chociszewskiemu dworkowi nowych funkcji, bardziej odpowiednich dla historii i przestrzeni tego budynku. W dworze mogłyby funkcjonować instytucje kultury niezbędne dla społeczności lokalnej np. biblioteka publiczna, sala konferencyjna, mini muzeum regionalne. Stworzenie tej ostatniej instytucji jest niezbędne ze względu na sięgające XIV wieku tradycje związane z historią, mieszkańcami i właścicielami Chociszewskiego majątku.

Koszt inwestycji: 5 500 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 2 100 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie zostanie rozbudowana poprzez dobudowanie budynku z trzema stanowiskami dla wozów strażackich. W ramach inwestycji zostanie dobudowany budynek o wymiarach 15×10 m wraz z łącznikiem, pokryty blachodachówką, natomiast teren przed budynkiem zostanie utwardzony kostką brukową.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i odnotowuje największy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Załuski w ciągu roku. Jednostka posiada trzy samochody gaśniczo-ratownicze. Inwestycja jest istotna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Załuski oraz możliwość dalszego rozwoju jednostki OSP w Kroczewie.

Koszt inwestycji: 1 000 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 600 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022-2023

Przebudowa mostu Koziegłowy-Olbrachcice

Most na rzece Niestępówce znajdujący się w ciągu drogi gminnej nr 340301W relacji Koziegłowy Olbrachcice zostanie przebudowany. W miejsce rozebranego mostu zaprojektowano nowy z konstrukcji stalowej, z blach falistych o przekroju ramowo-łukowym. Most posadowiony będzie na żelbetonowych ławach fundamentowych. W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowej z blach falistych przed mogącą przedostawać się do jej wnętrza wodą opadową, ułożony zostanie ekran z geomembrany HDPE w podwójnej osłonie geowłókniny separacyjnej. Nad konstrukcją mostu wykonana będzie jezdnia nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m. W ramach inwestycji wyregulowane zostanie  również koryto rzeki.

Koszt inwestycji: 2 000 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 1 200 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Inwestycja obejmie m.in. modernizację sal lekcyjnych, korytarzy oraz sali gimnastycznej, a także kotłowni oraz łazienek, wymianę instalacji elektrycznej, osuszenie budynku i odwodnienie placu szkolnego oraz boiska, zagospodarowanie patio szkolnego i terenu przy szkole na strefę zieleni z urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, wykonanie parkingu oraz ogrodzenia szkolnego.

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku składa się z Technikum nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Budynek, w którym mieści się szkoła powstał w 1962 roku i od tamtego czasu nie przechodził gruntownego remontu.

Modernizacja budynku szkoły wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, estetykę i wizerunek szkoły, a także polepszy warunki do pracy i nauki.

Koszt inwestycji: 4 142 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 2 485 200,00 zł
Planowany okres realizacji: 2023-2024

II etap przebudowy i rozbudowy budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie*

II etap działań rewitalizacyjnych polegać będzie na rozbudowie istniejącego budynku młyna o budynek podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, dostawiony od strony zachodniej i usytuowany wzdłuż ulicy Nadrzecznej. Dobudowany budynek będzie przeznaczony na cele kulturalne, gospodarcze i edukacyjne. Powstanie tam sala wielofunkcyjna ze sceną, pomieszczenia przeznaczone na przygotowanie się do wyjścia na scenę, a także pomieszczenia techniczne, biurowe, sanitarne, socjalne oraz dla startupów. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Na styku obu budynków zostanie wybudowana winda, obsługująca cały obiekt i wszystkie kondygnacje łącznie z piwnicą. Natomiast budynek po starym młynie będzie rewitalizowany w ramach I etapu inwestycji, w trakcie którego przejdzie kapitalny remont.

Obszar, na którym zlokalizowany jest zabytkowy młyn, znajduje się w centrum miasta przy ul. Nadrzecznej 17 i obejmuje teren o powierzchni około 5 tys. m2. Budynek po młynie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków miasta Ciechanów. W zrewitalizowanym zabytkowym obiekcie, powstanie nowa przestrzeń z ofertą kulturalno-społeczną.

Koszt inwestycji: 8 640 750,52 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 4 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie *

W ramach inwestycji wymienione zostaną 2 kotły centralnego ogrzewania, przebudowana kotłownia oraz wymienione grzejniki w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a.

W 2003 roku w budynku szkoły została zrealizowana inwestycja polegająca na budowie kotłowni gazowej, która zastąpiła kotłownię wyposażoną w piece węglowe. W kotłowni zainstalowano 2 kotły atmosferyczne, ale nie dokonano wymiany rur i grzejników. W ostatnich latach miały miejsce awarie kotłów – wymieniano elementy grzewcze. Obecnie jeden z kotłów jest wyłączony z eksploatacji. Jego naprawa jest nierentowna i nie można kupić nowego kotła funkcjonującego według tej technologii. Przebudowa kotłowni jest więc konieczna. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkolnym wykonana była w latach 60-tych, zamontowano wówczas grzejniki żeliwne. Rury i grzejniki są bardzo zakamienione co w znacznym stopniu ogranicza ich sprawność. Oprócz kotłowni konieczna jest również wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym, by zapewnić równomierną dystrybucję ciepła oraz by mogły być zainstalowane nowe piece gazowe. Trzeba wymienić grzejniki w 25 pracowniach lekcyjnych, na sali gimnastycznej, korytarzach i w pomieszczeniach biurowych oraz sanitarnych. By zapewnić dostęp do ciepłej wody i ogrzewania, a tym samym zagwarantować komfort przebywania w szkole, konieczne jest funkcjonowanie dwóch pieców centralnego ogrzewania. Piece kondensacyjne pozwolą na zredukowanie zużycia gazu, co przełoży się na zmniejszenie kosztów ogrzewania i przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ogrzewanie szkoły stanie się bardziej ekologiczne i mniej szkodliwe dla środowiska.

Koszt inwestycji: 350 000,00 zł
Kwota dotacji: 210 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie *

W ramach inwestycji wybudowana zostanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem, łącznikiem, kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie. Projektowany budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym będzie połączony z budynkiem szkoły od strony południowej istniejącym budynkiem sali gimnastycznej.

Sala gimnastyczna jako nowoczesny kompleks sportowy będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, treningowych i okolicznościowych, umożliwi organizację imprez masowych, zawodów sportowych, wewnętrznego szkolnego systemu rozgrywek oraz meczy towarzyskich.

W projektowanym budynku sali gimnastycznej poza korytarzem i przedsionkami znajda się m.in.: sala sportowa, pomieszczenie trenerów, wc, sanitariaty, szatnie, magazyn sprzętu sportowego, garaż na samochód osobowy oraz kotłownia.

W sali sportowej zaprojektowano: boisko centralne do gry w: koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową, tenisa ziemnego oraz dwa boiska boczne do gry w koszykówkę i piłkę siatkową. Sala będzie oddzielona kurtynami na trzy części, każda część sali będzie posiadać osobne boisko do siatkówki. Pozwoli to na prowadzenie gry, treningów, zajęć sportowych większej grupy osób. Sala zostanie wyposażona w elektroniczną tablicę wyników o sterowaniu bezprzewodowym z obsługą podstawowych gier zespołowych. Widownia przewiduje 40 miejsc siedzących z oznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Budynek będzie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W ramach zadania na terenie inwestycji zaprojektowano utworzenie dodatkowych 4 miejsc postojowych oraz 1 miejsca dla samochodu osób niepełnosprawnych, ponadto planowane jest zainstalowanie stojaka rowerowego na 20 miejsc.

Obecna sala gimnastyczna jest niewystarczająca ze względu na wysoką liczbę uczniów szkoły (577 uczniów). Projekt w istotny sposób rozwiąże problemy związane ze złym stanem technicznym zastępczego pomieszczenia, poprawi bezpieczeństwo i efektywność pracy nauczycieli wychowania fizycznego.

Koszt inwestycji: 11 453 308,73 zł
Kwota dotacji: 2 191 257,73 zł
Planowany okres realizacji: 2022 – 2023

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie *

Projekt dotyczy remontu dwóch łazienek – męskiej i damskiej. Prace remontowo-budowlane są konieczne do przeprowadzenia ze względu na zły stan sanitarno-techniczny łazienek, przez co utrudnione jest utrzymanie tych pomieszczeń w czystości. Ponadto w związku z tzw. podwójnym rocznikiem w roku szkolnym 2019/2020, stanowi dużo większy wzrost uczniów w stosunku do lat ubiegłych, a tym samym uczniów korzystających z toalet. Będzie to również powodowało szybsze zużywanie się już wymagających remontu toalet.

Koszt inwestycji: 166 000,00 zł
Kwota dotacji: 99 600,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022

Modernizacja krytej pływalni w Płońsku *

Kryta pływalnia znajduje się w budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kopernika 3 w Płońsku.

W ramach zadania zostanie wykonane m.in.: wymiana urządzeń technologii basenowej wraz z częściową wymianą instalacji i automatyki sterującej, wymiana z przebudową instalacji wentylacyjnej i oświetlenia LED, oraz wymiana nagłośnienia i sufitu kasetonowego, remont szatni basenowych i łazienek, wymiana szafek basenowych i budowa groty solnej.

Kryta pływalnia w Płońsku funkcjonuje już od ponad 20 lat. Przez W tym czasie zarówno sprzęt jak i instalacje uległy znacznemu zużyciu lub są przestarzałe technologicznie. Obecny stan techniczny urządzeń niesie duże ryzyko awarii. W związku z tym niezbędna jest wymiana lub przebudowa. Na krytej pływalni odbywają się często pływackie zawody sportowe. Z obiektu korzystają uczniowie szkół podstawowych i średnich, pływackie kluby sportowe PUKS Płońsk, Korsarz Płońsk, UKS Lider Zakroczym, jak również inni sportowcy, w tym m. in. lekkoatleci klubu MKS Bank Spółdzielczy Płońsk oraz MKS Pantera, zawodnicy Płońskiej Akademii Futbolu, Akademii Sportowej PROGRES, Football Academy Płońsk, siatkarki oraz siatkarze, pasjonaci nordic walking, biegacze z Klubu Biegacza im. Piotra Sękowskiego – dla których trening na basenie jest jednym z elementów przygotowania kondycyjnego.

Możliwość przeprowadzania treningów w zmodernizowanej pływalni będzie silnym bodźcem do rozwoju działalności klubów pływackich oraz ograniczy ryzyko wstrzymania treningów w przypadku awarii urządzeń basenowych i zamknięcia basenu. Dzięki realizacji zadania poprawią się nie tylko warunku treningowe dla sportowców, ale także uda się przeciwdziałać procesom utraty wartości użytkowej pływalni, która znajduje się obecnie w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym.

Koszt inwestycji: 6 703 440,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 3 700 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022-2023

Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach w gminie Iłów *

Budowa chodników i parkingu, nasadzenie zieleni, elementy małej architektury, m.in. ławki i stojaki rowerowe czy oświetlenie to najważniejsze zadania związane z zagospodarowaniem terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach.

Adaptacja terenu przy świetlicy OSP Łady pozwoli na utworzenie nowoczesnego terenu rekreacyjnego, który będzie miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców.

Koszt inwestycji: 150 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 90 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 rok

* Umowy z tymi beneficjentami zostały lub zostaną podpisane w innym terminie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego