6 inwestycji w Warszawie i okolicznych gminach ze wsparciem samorządu województwa i UE

Dzięki środkom unijnym w gminach Nasielsk, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki i w powiecie grodziskim zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków szkolnych, strażnic OSP i hal sportowych. Wsparcie otrzyma także Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. Środki z budżetu województwa pomogą z kolei w remoncie ul. Głównej w Ruścu (gmina Nadarzyn).

Dziś umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc. W spotkaniu uczestniczyli także wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska oraz przewodniczący komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba.

#Mazowszepomaga

Remont ulicy Głównej w Ruścu

W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia o szerokości 6 metrów oraz zjazdy na drogi poprzeczne i posesje. Powstanie także kanalizacja deszczowa oraz ułożone będą nowe kable energetyczne w pasie drogowym. Dzięki projektowi poprawie ulegnie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego ponieważ oddzielony zostanie ruch pieszo-rowerowy. Samorząd Mazowsza przeznaczył aż 4 mln zł na remont tej drogi w ramach instrumentu zadań ważny dla równomiernego rozwoju.

#UEpomaga

Termomodernizacja warszawskich przychodni

Warszawskie przychodnie działające w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów przejdą kompleksową termomodernizację. Będzie to możliwe dzięki 3,7 mln zł dofinansowania z programu regionalnego. Prace obejmą placówki przy ulicach Soczi, Chełmskiej oraz Jadźwingów. W planach jest ocieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, a także modernizacja instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania. Budynki staną się bardziej ekologiczne dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. W tym celu zamontowanych zostanie 320 paneli fotowoltaicznych, a także wymienione oświetlenie na energooszczędne.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów
Beneficjent: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
Całkowita wartość projektu: 5 795 386,33 zł
Kwota dofinansowania: 3 769 356,94 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Efektywniejsza energetycznie siedziba Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim

Siedziba Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckiego przejdzie termomodernizację. Dzięki funduszom europejskim możliwa będzie kontynuacja dotychczasowych prac remontowych prowadzonych przez władze powiatu. W budynku mieści się również Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Inspektorat Budowlany. Inwestycja obejmie ocieplenie ścian i stropodachu budynku. Zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznych. Przyczyni się to do zwiększenia efektywności energetycznej budynku i ograniczenia strat ciepła. W efekcie możliwe będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim
Beneficjent: Powiat Grodzisk
Całkowita wartość projektu: 1 075 042,51 zł
Kwota dofinansowania: 234 624,73 zł
Działanie: 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu

Strażnice OSP i szkoły ze wsparciem z UE

Budynki użyteczności publicznej w gminie Nasielsk posiadają nieefektywne ekologicznie systemy grzewcze, co przekłada się na wysokie koszty ogrzewania, niedogrzane pomieszczenia oraz zanieczyszczenie lokalnego środowiska. Dzięki wsparciu unijnemu w budynkach OSP w Nasielsku oraz Cieksynie zostaną zmodernizowane stropy, ściany zewnętrzne, system grzewczy oraz system ciepłej wody użytkowej, wymienione zostaną także drzwi i okna. Ponadto w Cieksynie planowana jest wymiana obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych i orynnowania. Z kolei na budynku OSP w Nasielsku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Prace będą również prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Modernizację przejdą instalacja ciepłej wody użytkowej, system grzewczy oraz stropy. Planowa jest również wymiana okien. Z kolei w halach sportowych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Cieksynie oraz Starych Pieścirogach zostaną wymienione m.in. wewnętrzne drzwi. Zmodernizowany zostanie system grzewczy w budynkach hal.

Kompleksowa modernizacja energetyczna umożliwi ograniczenie zużycia energii obiektów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Poprawi się także komfort użytkowników placówek oraz stan powietrza w gminie Nasielsk.

Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk
Beneficjent: Gmina Nasielsk
Całkowita wartość projektu: 2 599 439,12 zł
Kwota dofinansowania: 1 683 427,40 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Suchej.

W ramach projektu wybudowana zostanie kotłownia gazowa oraz przebudowane będą instalacje c.o., wodociągowa i kanalizacyjna w budynku położonym w Nowej Suchej 50A. Z nowej kotłowni korzystać będzie także Gminna Biblioteka Publiczna. Ponadto przeprowadzona zostanie modernizacja budynku wielofunkcyjnego, w którym znajdują się lokale mieszkalne. Prace polegać będą na ociepleniu ścian.

Tytuł projektu: Budowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej
Beneficjent: Gmina Nowa Sucha
Całkowita wartość projektu: 942 043,57 zł
Kwota dofinansowania: 487 142,56 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Płochocinie i Ożarowie Mazowieckim

W ramach inwestycji budynki szkół w Płochocinie i Ożarowie Mazowieckim przejdą kompleksową termomodernizację. W Szkole Podstawowej w Płochocinie zostaną ocieplone ściany zewnętrzne nadziemne oraz przy gruncie, stropodach w części dydaktycznej A, B i C oraz dach w części sportowej. Modernizacji zostaną poddane: system grzewczy w części sportowej budynku i kotłowni w części dydaktycznej. Wykonana zostanie także kotłownia w części sportowej. Zmodernizowane będzie również oświetlenie. Budynek zyska nowa instalację fotowoltaiczną.

W budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim ocieplony zostanie stropodach, wymienione okna, luxfery i drzwi wewnętrzne. Zmodernizowany zostanie system ciepłej wody użytkowej, kotłownia i oświetlenie. Wymieniona będzie także instalacja centralnego ogrzewani, a w budynku zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Dzięki termomodernizacji budynków dwóch szkół zapotrzebowanie na energię zmniejszy się w nich o 46,95 proc. Będą to znaczne oszczędności dla gminy.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II
Beneficjent: Gmina Ożarów Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 6 149 320,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 999 557,72 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego