Sejmik Mazowsza pomoże w zakupie 46 autobusów dla szkół

Samorząd dofinansuje mazowieckim gminom zakup 46 autobusów, które będą dowozić uczniów do szkół. To efekt pilotażowego programu „Mazowsze autobusy dla szkół”. Co ważne, wsparcie otrzymały wszystkie gminy, które złożyły wniosek o dofinansowanie. Na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł.

„Mazowsze autobusy dla szkół” to jeden z projektów realizowanych przez samorząd województwa. Jego wprowadzenie zostało poprzedzone ankietą przeprowadzoną przez urząd marszałkowski, w której wzięło udział 181 samorządów. Większość z nich zadeklarowała chęć zakupu nowego pojazdu przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Liczba przyjętych w naborze wniosków potwierdziła wynik ankiety. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, celem projektu jest pomoc gminom z Mazowsza w realizacji obowiązku dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.

Środki z naszego budżetu przeznaczyliśmy na zakup nowych autobusów służących do transportu dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, do szkół. Wnioski złożyło 46 gmin i wszystkie otrzymają dofinansowanie – dodaje.

Kto odpowiada za organizację transportu?

Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej to zadanie gminy. Przepisy nakładają na nią ten obowiązek wtedy, gdy odległość od domu do szkoły przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII. Gmina zapewnia także bezpłatny transport do szkół specjalnych. Co istotne, w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami obowiązek ten nie dotyczy najbliższej placówki, ale tej, która najpełniej odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Mazowieckie gminy chcą kupować autobusy szkolne

Jak wynika z ubiegłorocznej ankiety przeprowadzonej przez urząd marszałkowski, na 181 samorządów, które wzięły w niej udział, 164 dowożą dzieci i młodzież do szkół. 59 gmin dysponuje własnymi pojazdami, spośród nich aż 43 samorządy korzystają z usług przewoźników zewnętrznych. 105 gmin korzysta wyłącznie z usług firm zewnętrznych. Główne problemy, które sygnalizowano w ankiecie, to m.in. wyeksploatowanie własnych pojazdów, rosnące koszty dowozu, brak komunikacji zastępczej i skomplikowane procedury przetargowe przy wyłanianiu przewoźników. Samorządy wskazywały także na coraz większą liczbę dzieci, które trzeba dowieźć do szkół, sezonowość dojazdów, problemy z wywiązywaniem się z umów przez firmy zewnętrzne. 91 samorządów wyraziło chęć zakupu nowego pojazdu przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego.

O tym, jak ważna jest pomoc województwa, mówi Ludwik Rakowski, pomysłodawca projektu „Mazowsze autobusy dla szkół”.

Sejmik Mazowsza zdecydował o wsparciu wszystkich gmin, które złożyły wnioski na zakup nowych autobusów szkolnych. To ważne, aby mazowieccy uczniowie mogli podróżować do szkoły komfortowo i bezpiecznie – podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Anna Brzezińska zwraca uwagę na to, że pomoc finansowa jest przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku gmin z zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół.

Pomoc ze strony województwa to duże wsparcie dla samorządów, zwłaszcza że ponad 90 proc. z nich w ubiegłorocznej ankiecie przeprowadzonej przez urząd marszałkowski zadeklarowało, że musi zabezpieczać komunikację szkolną.

Zadowolenia z realizacji projektu nie kryje przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba.

Jestem pod wrażeniem, że aż 46 samorządów wystąpiło o dofinansowanie zakupu autobusów dla mazowieckich szkół i tak szybko udało się uruchomić ten projekt. Cieszę się, że z mojego regionu zostało złożonych 7 wniosków z gmin: Prażmów, Otwock, Raszyn, Zakroczym, Błonie, Poświętne i Stare Babice. Dzieci w tych gminach będą jeździły nowymi i bezpieczniejszymi autobusami.

W subregionie warszawskim zachodnim dofinansowanie na zakup autobusu dowożącego dzieci i młodzież do szkół otrzymało 5 gmin. Maksymalną kwotę przewidzianą w naborze, czyli 300 tys. zł, otrzymały: Prażmów (pow. piaseczyński), Raszyn (pow. pruszkowski), Błonie (pow. warszawski zachodni) i Stare Babice (pow. warszawski zachodni). Gmina Zakroczym (pow. nowodworski) pozyskała 280 tys. zł. Łączna wartość wsparcia otrzymanego przez subregion warszawski zachodni z budżetu województwa mazowieckiego prawie 1,5 mln zł.

W naborze do projektu „Mazowsze autobusy dla szkół” wpłynęło 46 wniosków. Można było pozyskać dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł na pokrycie maksymalnie 70 proc. kosztów netto zadania.

Więcej informacji na www.mazovia.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego