DO ODSŁUCHANIA: Niezwykłe orędownictwo św. Andrzeja Boboli. Świadectwo Dariusza

Pan Dariusz z Warszawy od zawsze czcił św. Andrzeja Bobolę. Nic więc dziwnego, że kiedy zachorował jego tata, wraz z rodziną zwrócili się do tego świętego. Odmawiając nowennę, prosili go o orędownictwo w ciężkiej chorobie. Św. Andrzej nie dość, że ich wysłuchał i przyszedł z pomocą, ale także znalazł sposób, by zapewnić, że „wszystko będzie dobrze”. Świadectwo p. Dariusza to nie tylko dowód na wielką moc wstawiennictwa Świętego Jezuity, ale także potwierdzenie prawdy wiary o świętych obcowaniu. To historia, która porusza serce, rodzi wiarę i budzi nadzieję.

Posłuchajcie rozmowy Pauliny Wysockiej z p. Dariuszem i o. Mirosławem Kopczewskim, wicekustoszem Sanktuarium w Niepokalanowie.


NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Każdego dnia należy odmówić:
1. Modlitwę wstępną
2. Litanię do św. Andrzeja Boboli
3. Rozważanie na kolejny dzień nowenny
4. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

MODLITWA WSTĘPNA

Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw, prosimy abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami
Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej
Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

ROZWAŻANIA I PROŚBY NA POSZCZEGÓLNE DNI NOWENNY

Dzień pierwszy. Intencja: O DAR JEDNOŚCI I MIŁOŚCI DLA CHRZEŚCIJAN

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie
przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się
ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na
świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt5, 13-16).
„(…) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas
jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (J17, 21).

Jezus Chrystus i Kościół to jedno i dlatego dzisiaj w Kościele jest kontynuowana misja zbawcza
Chrystusa. To zbawianie ludzi to „solenie” i „oświecanie”, które dokonuje się przez miłość i
jedność, „aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” Święty Andrzej Bobola przez swoje apostolstwo
dążył do jedności i przez swoje męczeństwo objawił, jak miłuje Bóg.

Módlmy się: Miłosierny Ojcze, który oświecasz ludzkość światłem miłości ukrzyżowanego Pana i
jednoczysz Kościół we wspólnocie wierzących, spraw za wstawiennictwem świętego
Andrzeja, abyśmy wypełnili misję bycia solą, światłem i zaczynem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Dzień drugi. Intencja: O DAR DOJRZAŁEJ WIARY, KTÓRA DAJE ŻYCIE WIECZNE

”Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17)

Święty Andrzej głosił Słowo Boże, prze które rodzi się wiara, ponieważ ona jest fundamentem
naszej jedności z bogiem i miłości do bliźnich. Świat potrzebuje takich apostołów jak święty
Andrzej, aby głosili „głupstwo krzyża” – Dobra Nowinę. Świat potrzebuje nowej ewangelizacji.

Módlmy się: Dobry i Miłosierny Ojcze, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem świętego Andrzeja
Boboli uczynił nas świadkami Twojej miłości i obdarzył łaską dojrzałej wiary, która daje życie
wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień trzeci. Intencja: O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA NASZEJ OJCZYZNY I CAŁEGO
KOŚCIOŁA

„Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę,
Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona
świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J16, 7-8).

Owocem tajemnicy paschalnej jest zesłanie Ducha Świętego, który nie tylko przypomina nam całą
prawdę, ale czyni nas zdolnymi do świadczenia o Bogu. Dlatego jego dary są niezbędne dla
budowania Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Święty Andrzej jest przykładem wierności w
wypełnianiu tej misji i naszym orędownikiem.

Módlmy się: Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za świętego Andrzeja Bobolę, który
głosił tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa, i prosimy, abyśmy za Jego
wstawiennictwem, napełnieni e Duchem Świętym, mogli kontynuować dzieło głoszenia Dobrej
Nowiny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień czwarty. Intencja: ZA NARÓD POLSKI O ŁASKĘ BUDOWANIA SWOJEJ
PRZYSZŁOŚCI NA CHRYSTUSIE

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i
uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów
moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój
zbudował na pisaku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom. I runął,
a upadek jego był wielki” (Mt 7, 24-27).

W 966 roku naród polski otrzymał od Boga łaskę Chrztu świętego, stają się jednym z wielu
narodów Europy zbudowanym na mocnym fundamencie wiary. Minęło już 1050 lat od tego
momentu i z perspektywy czasu widzimy, jak solidna była ta budowa, kiedy staliśmy przy
Chrystusie, a jak chwiejna, kiedy odchodziliśmy od tych korzeni. Dlatego święty Andrzej swoją
ewangelizacją i męczeństwem przypomina nam o skale, na której zostaliśmy zbudowani.

Módlmy się: Miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci za dar Chrztu świętego, który przyjęli nasi
przodkowie. Jest to fundament, na którym została zbudowana nasza Ojczyzna. Prosimy Cię przez
wstawiennictwo świętego Andrzeja, abyśmy nigdy nie budowali naszego życia rodzinnego i
społecznego na piasku, ale na skale, którą jest Jedyny nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który żyje i
króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień piąty. Intencja: O DAR PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI I POSTAWY SŁUŻBY DLA
WSZYSTKICH NASZYCH RODAKÓW

„(…) tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie
jako okup za wielu” (Mt 20, 28).

Tajemnica Wcielenia Bożego Syna ukazuje istotę posłannictwa Jezusa Chrystusa. On w swoim
człowieczeństwie stał się nie tylko Sługą, ale Barankiem, który bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi. To najpiękniejsza służba – oddać swoje życie, abyśmy mieli udział w chwale nieba. Taką służbę ukazywał nam święty Andrzej, oddając swoje życie, podobnie jak to uczynił jego nauczyciel.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Andrzej, naśladując Baranka Bożego, stał
się pasterzem i sługą, oddając swoje życie za owce. Spraw, abyśmy przez Jego wstawiennictwo
otrzymali łaskę naśladowania Ciebie w służbie innym. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Dzień szósty. Intencja: ZA RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIE, ABY BYŁY OTWARTE NA DAR
POTOMSTWA I BRONIŁY POCZĘTEGO ŻYCIA

„Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie
pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowieka na świat narodził” (J 16, 21)„Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemie, nie obumrze, zostanie samo
jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24)

Hojność Boga nie zna granic. On nieustannie udziela nam swoich darów tak przyrodzonych, jak i
nadprzyrodzonych, po to, byśmy mogli ostatecznie się z Nim zjednoczyć. Kontemplując Bożą
miłość, możemy Mu odpowiedzieć naszą hojnością i miłością, otwierając się w naszych rodzinach
na życie i ofiarując swoje życie w ofierze miłości, jak to uczynił święty Andrzej.

Módlmy się: Ojcze nieskończenie dobry, dziękujemy Ci za dary Twojego miłosierdzia, którego
codziennie doświadczamy, i za cały kosmos, który dla nas stworzyłeś. Prosimy Cię za
wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, żebyśmy byli coraz bardziej hojni dla Ciebie,
rezygnując ze swojego „ja”, aby inni mogli otrzymać życie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Dzień siódmy. Intencja: ZA KAPŁANÓW I OSOBY POŚWIĘCONE BOGU O WIERNOŚĆ
SWOJEMU POWOŁANIU

„Potem mówił do wszystkich: <Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co
dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto
straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa>” (Łk 9, 23-24).„Widząc to, Szymon Piotr
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: <Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny>. I jego
bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak
również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do
Szymona: <Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił..> I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili
wszystko i poszli za Nim” (ł 5, 8-11).

Być uczniem Jezusa podobnym do świętego Andrzeja to odkrywać z pokorą swoją słabość i
grzeszność, a także oddawać ją w ręce miłosiernego Boga. Taka postawa pozwala działać
Zbawicielowi, który posyła nam swojego Ducha i uczy nas nieść za Jezusem swój codzienny krzyż.

Módlmy się: Miłosierny Ojcze, Ty posłałeś na ten świat swojego Jednorodzonego Syna, żeby
nauczył nas rezygnować z naszych planów przez posłuszeństwo Tobie, po to by móc realizować
Twoją wolę. Udziel nam za wstawiennictwem świętego Andrzeja łaski ukochania naszego krzyża i
łaski wierności powołaniu dla tych, których wezwałeś do służby w stanie kapłańskim i zakonnym.
Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Dzień ósmy. Intencja: ZA SPRAWUJĄCYCH WŁADZĘ I POLITYKÓW W NASZEJ
OJCZYŹNIE,ABY W SWOICH DZIAŁANIACH WPROWADZALI POKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie
jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i
ucieka, a wilk je porywa i rozprasza” (J 10, 11-12).

W oczach Bożych każdy człowiek na nieskończoną wartości i godność i za każdego Jezus Chrystus
oddał swoje życie na krzyżu. Rządzący i politycy, chcąc wypełnić dobrze swoje zadanie, muszą
kierować się podobnymi spojrzeniem na człowieka, jak to czynił wierny uczeń Chrystusa – święty
Andrzej. Dla ocalenia prawdy i godności innych ludzi oddał swoje życie.

Módlmy się: Prosimy Cię, miłosierny Ojcze, abyś przez ofiarne życie i męczeńską śmierć świętego
Andrzeja ubogacił swoją łaską rządzących i polityków w naszej Ojczyźnie, aby odnosili się do
innych ludzi, szanując ich godność podobnie jak Jezus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień dziewiąty. Intencja: O ŻYCIE WIECZNE DLA NASZYCH BLISKICH ZMARŁYCH

„Powiedział do niej Jezus: ,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby
umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?>” (J 11,
25-26) „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.
Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad
żywymi” (Rz 14, 7-9).

Ostatecznym celem człowieka jest zjednoczenie z Bogiem, naszym Stwórcą i Ojcem, w niebie.
Tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa, Jego chwalebne Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha
Świętego, jest darem Bożym, prowadzi nas do osiągnięcia tego celu. Na tej drodze wspomaga nas
przykład i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętych, abyśmy zjednoczyli się z Bogiem,
a nasi zmarli zanurzyli się już na zawsze w jego miłości.

Módlmy się: Prosimy Ci, Boże, Stwórco życia, który powołałeś nas do zjednoczenia z Tobą w
niebie, aby nas bliscy zmarli przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli osiągnęli życie
wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Teks nowenny za: www.poznan-jezuici.pl