Środki unijne dla samorządów, kolei i placówek medycznych

Modernizacja dróg w gminie Garwolin i w powiecie płońskim, informatyzacja szpitali czerniakowskiego i bródnowskiego, termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązowna i modernizacja linii kolejowej na odcinku Ostrołęka – Chorzele to inwestycje, które będą realizowane dzięki funduszom unijnym w ramach RPO WM i PROW na lata 2014-2020. Dziś umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele

Inwestycja obejmuje modernizację ponad 57 km linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele. Fundusze europejskie zostaną przeznaczone m.in. na wymianę nawierzchni torowej, przebudowę układów torowych stacji, dostosowanie peronów do osób o ograniczonej możliwości poruszania się, odnowienie kładki dla pieszych, przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury kolejowej czy instalację urządzeń do sterowania ruchem kolejowym. Po zrealizowaniu inwestycji będą uruchomione nowe połączenia, a pociągi pasażerskie i towarowe zwiększą swoją prędkość. W efekcie skróci się czas przejazdów.

 Tytuł projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Całkowita wartość projektu: 426 810 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 192 919 959,16 zł

Działanie: 7.2 Infrastruktura kolejowa

Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

Dzięki 13 mln zł z funduszy unijnych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim przeprowadzona zostanie informatyzacja. Placówka kupi sprzęt informatyczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wprowadzenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej zapewni bezpieczeństwo danych pacjentów i skróci czas przeprowadzania konsultacji lekarskich. Natomiast dzięki przeprowadzonej w ramach projektu modernizacji pracowni rezonansu magnetycznego będzie przyspieszony i ułatwiony proces diagnostyki obrazowej.

Tytuł projektu: Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 13 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 13 000 000,00 zł

Działanie: 12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu

Szpital Czerniakowski modernizuje system informatyczny

Szpital Czerniakowski zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt informatyczny umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, rejestrację na wizytę w przychodni czy wystawianie i przesyłanie recept. Skróci to czas trwania konsultacji medycznych, wpłynie na podniesienie poziomu świadczonych usług i zapewni bezpieczeństwo danych pacjentów.

Tytuł projektu: Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług

Beneficjent: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 7 000 000 zł

Kwota dofinansowania z UE: 7 000 000 zł 

Działanie: 12.2. REACT-EU dla e-usług na Mazowszu

Ekologiczne działania dla mieszkańców gminy Wiązowna

Projektem mającym na celu podniesienie efektywności energetycznej jest modernizacja energetyczna i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Radiówku i obiektu handlowo-usługowego w Gliniance na terenie gminy Wiązowna. W budynkach zostanie zamontowana powietrzna pompa ciepła, instalacje fotowoltaiczne i oświetlenie LED. Będą też docieplone ściany i ościeże okienne. Dzięki tym działaniom na terenie gminy nastąpi ograniczenie zużycia energii, a tym samym zmniejszą się koszty ogrzewania obiektów i poprawi się komfort ich użytkowania. Zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza, co wpłynie pozytywnie na zdrowie wszystkich mieszkańców. Docelowo działania te mają także spowodować wzrost świadomości mieszkańców gminy w zakresie oszczędności i stosowania alternatywnych źródeł energii.

Tytuł projektu: Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna

Beneficjent: Gmina Wiązowna

Całkowita wartość projektu: 2 408 276,12 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 514 403,34 zł

Działanie: 4.2. Efektywność energetyczna

Całkowita wartość wszystkich inwestycji wyniesie ponad 449,2 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to przeszło 214,4 mln zł. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Za wdrażanie funduszy europejskich na Mazowszu odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

PROW na budowę i modernizację dróg

W ramach PROW 2014-2020 gmina Garwolin na przebudowę ponad 2-kilometrowego fragmentu drogi gminnej nr 130251W w miejscowości Niecieplin otrzyma ponad 4 mln zł.Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom lepszy dostęp do infrastruktury drogowej.

Z kolei powiat płoński na rozbudowę drogi powiatowej nr 3032W na odcinku Arcelin – Jarocin – Galomin na dostanie prawie 1,5 mln zł. Prace będą odbywać się na odcinku o długości 1,630 km.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego