Sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych

Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco monitoruje sytuację w sądach powszechnych i pozostaje w ścisłym kontakcie z Prezesami Sądów Apelacyjnych. Dziś zarekomendowało rozwiązania dotyczące rotacyjnej pracy w sądach oraz propozycje dotyczące rozwiązań mających na celu zachowanie terminów procesowych w związku z ograniczeniem działalności sądów.

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało również projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa, która umożliwi sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy z powodu np. kwarantanny dany sąd powszechny zostanie całkowicie zamknięty.
Zmiany umożliwią prezesom Sądów Apelacyjnych, a jeśli to nie będzie możliwe – Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego wyznaczanie innych, działających sądów do kontynuowania pilnych postępowań. Będzie też możliwość natychmiastowego delegowania sędziów do tych sądów, aby je wzmocnić kadrowo.
Zmiany te obejmą również sądy administracyjne i wojskowe.

Nowelizacja szczegółowo określa rodzaj spraw, które uznaje się za pilne i wobec których będzie można podejmować takie nadzwyczajne decyzje – są to m.in. sprawy dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie czy o tymczasowe aresztowanie.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla przy tym, że ani minister, ani urząd nie mogą zdecydować o zawieszeniu czy ograniczeniu pracy sądów. Takie decyzje należą m.in. do prezesa sądu i nowe przepisy nic nie zmienią w tym zakresie.

Niezależnie od rozwiązań dotyczących powyższych kwestii projekt nowelizacji zakłada również uregulowanie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształtu niektórych stosunków prawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Szczegółowe propozycje zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały już przekazane do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją ustawy.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla przy tym, że ani minister, ani urząd nie mogą zdecydować o zawieszeniu czy ograniczeniu pracy sądów oraz wstrzymaniu biegu terminów procesowych i materialnoprawnych. Wymagają one interwencji legislacyjnej.
Ministerstwo Sprawiedliwości dziękuje Prezesom wszystkim sądów za współpracę i sprawne działanie, a pracownikom sądów, stronom i pełnomocnikom za zrozumienie i wyrozumiałość, a także apeluje do wszystkich przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości o dalszą współpracę w tym trudnym czasie.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Szczegółowych informacji na temat działań Ministerstwa Sprawiedliwości udzieliła Radiu Fiat wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska, z którą rozmawiała Aleksandra Mieczyńska: