Nowenna przed Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: 6 – 14 sierpnia

By lepiej przygotować się do Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zapraszamy do wspólnej, poprzedzającej je, nowenny.

Dzień 1 – 6 sierpnia

Z Ewangelii wg św. Łukasza:

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja:

«Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1, 26-38)

Panno czcigodna zasłuchana w anielskie pozdrowienie, choć do końca nie pojmujesz Bożych panów, przyjmujesz je jednak całkowicie w wolności serca. W ciągu całego życia doświadczysz wielokrotnie nowych Bożych zwiastowań, również tych bardzo wymagających i bolesnych, jak wówczas, gdy staniesz na Kalwarii. Twoje „tak”, wypowiedziane w Nazarecie, jest zawierzeniem wszystkiego Bogu.

Niepokalana Dziewico, gromadzimy się u stóp Twoich, kierowani głęboką czcią w pierwszy dzień nowenny przed uroczystością Twojego Wniebowzięcia. Słowa nasze nie są w stanie wyrazić Twojego piękna, jak ujął to nasz założyciel, św. Paweł od Krzyża: „Najświętsza Maryja Panna jest tak głębokim morzem doskonałości, że brakuje mi ducha, by to wypowiedzieć”.

Ufni w Twoje orędownictwo, ośmielamy się dziś prosić, byś nieustannie ukazywała nam Jezusa, Owoc żywota Twojego jako źródło nadziei nieprzemijającej, która prowadzi bezpiecznie przez mroki życia do portu zbawienia. Niech Twe orędownictwo umacnia nas w wierności Chrystusowi i naszemu powołaniu.

POD TWOJĄ OBRONĘ…

Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie. O. Wychwalają i błogosławią Pana.
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Dzień 2 – 7 sierpnia

Z Ewangelii według św. Łukasza:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». (Łk 1, 39-45)

Bądź pozdrowiona Maryjo, błogosławiona jesteś między niewiastami. Przychodzimy dziś do Ciebie zapatrzeni w Twoją pokorę, z jaką pragniesz nieść pomoc swojej krewnej Elżbiecie. Zaiste racje ma św. Paweł od Krzyża, gdy mówi o Tobie, że „bogactwa możnej Pani są tak liczne, że zna je tylko wielki Bóg, który ubogacił Ją tak ogromnymi skarbami”.

Ośmielamy się dziś prosić o wyjednanie nam u Twego Syna wytrwałości w pokornej służbie Bogu i ludziom, do których jesteśmy posłani. Miłość, cierpliwość i pokora wobec bliźnich są największym wyzwaniem codziennego dnia, jednak wiemy, że umocnieni Twym orędownictwem, będziemy w stanie dzielić się dobrem i miłością z potrzebującymi.

POD TWOJĄ OBRONĘ…

Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie. O. Wychwalają i błogosławią Pana.
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Dzień 3 – 8 sierpnia

Z Ewangelii według św. Łukasza:

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. (Łk 2, 15-20)

Panno wierna, Ty nieustannie żyłaś tajemnicą Słowa, rozważając je w swoim Niepokalanym Sercu. Święty Paweł od Krzyża, napisał kiedyś: „Serce Maryi kochało i kocha Boga bardziej niż całe niebo razem wzięte: mam na myśli bardziej niż wszyscy aniołowie i święci, którzy byli, są i będą”. Tak wielka miłość rodzi się z kontemplacji Boga, który zniża się ku człowiekowi.

Niepokalana Maryjo, wyproś nam dziś łaskę nieustannego wsłuchiwania się i rozważania Bożego słowa, które uczy nas miłości ku Stwórcy i bliźnim.

POD TWOJĄ OBRONĘ…

Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie. O. Wychwalają i błogosławią Pana.
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Dzień 4 – 9 sierpnia

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. (Mt 2, 13-15)

Przyjęcie Słowa Życia, nie sprawia, że wszystko zaczyna od razu układać się gładko i pomyślnie. Rozważając Twoje Boleści, widzimy, ile ofiar ponosiłaś dla ochrony najcenniejszego Daru – Jezusa. Zapatrzony w Twe boleści, nasz Założyciel zalecał braciom, by często w duchu „udawać się łowić w najświętszym morzu boleści Maryi. W tym morzu będziecie łowić radości świętych cnót – powiada św. Paweł od Krzyża – a wasza dusza będzie coraz piękniejsza i przyozdobiona”.

Matko Bolesna, wyproś mam wszelkie cnoty potrzebne do naśladowania Jezusa w dźwiganiu krzyża codziennego naszych obowiązków, chorób i słabości.

POD TWOJĄ OBRONĘ…

Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie. O. Wychwalają i błogosławią Pana.
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Dzień 5 – 10 sierpnia

Z Ewangelii według św. Jana:

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 1-5)

W Kanie Galilejskiej objawiasz się Maryjo jako pośredniczka łask. Rację ma św. Paweł od Krzyża, gdy pisze: „w potrzebie rzućcie się w ramiona Najświętszej Maryi Panny, uciekajcie się do Niej jak do Matki Miłosierdzia, a potem nie martwcie się, nie przejmujcie, nie myślcie o niczym innym, tylko wierzcie i zaufajcie Jej w pełni”.

Wiemy, że uciekając się do Twego matczynego orędownictwa nie zostaniemy zawiedzeni, dlatego ośmielamy się dziś prosić za wszystkich pasjonistów i pasjonistki, by nieustannie wsłuchiwali się w słowa Twojego Syna i czynili wszystko cokolwiek im powie.

POD TWOJĄ OBRONĘ…

Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie. O. Wychwalają i błogosławią Pana.
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Dzień 6 – 11 sierpnia

Z Ewangelii według św. Marka:

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką». (Mk 3, 31 – 35)

Do wielkiej godności wynosi Chrystus tych, którzy słuchają Jego głosu i pełnią wolę Ojca. Jednak to właśnie Ty, Matko najmilsza, byłaś tą, która dała światu wcielone Słowo.

Św. Paweł od Krzyża naucza, byśmy nieustannie dziękowali Najwyższemu przez Najświętszą Maryję Pannę i Matkę naszą. Posłuszni wezwaniu Założyciela, chcemy dziękować dziś Bogu za wszelkie dobro, jakiego doświadczamy przez Twe wstawiennictwo. Prosimy też za wszystkich dobroczyńców naszego Zgromadzenia, przez których Syn Twój, udziela nam tak wiele dobra.

POD TWOJĄ OBRONĘ…

Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie. O. Wychwalają i błogosławią Pana.
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Dzień 7 – 12 sierpnia

Z Ewangelii według św. Jana:

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19, 25-27)

Matko nadziei, mimo ogromnego bólu i cierpienia, które rozdziera Twoje serce, trwasz przy swoim Synu. Św. Paweł od Krzyża celnie zauważa, że „nie umierasz cudem, choć jesteś całkowicie pogrążona w bólach Syna” i zachęca swoich braci, by towarzyszyli Ci często na Górze Kalwarii.

Królowo Zgromadzenia Pasjonistów, prosimy byś w sercach wielu młodych ludzi rozpaliła miłość ku męce Chrystusa i prowadziła ich w szeregi duchowych synów i córek św. Pawła od Krzyża.

POD TWOJĄ OBRONĘ…

Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie. O. Wychwalają i błogosławią Pana.
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Dzień 8 – 13 sierpnia

Z Dziejów Apostolskich:

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4)

Pierwsza Uczennico Chrystusa, w dniu Pięćdziesiątnicy jesteś razem z Apostołami, gdy przez dar Ducha Świętego rodzi się Kościół. Św. Paweł od Krzyża pisząc o Tobie, mówi, że jesteś „Szafarką łask, a Jego Boski Majestat chce, aby wszystkie one przeszły przez Twoje ręce”.

Matko Świętej Reguły, ośmielamy się prosić byś nieustannie wypraszała wszelkie potrzebne łaski naszym przełożonym, by dzięki nim mogli prowadzić powierzonych sobie braci i siostry w duchu naszego pasjonistowskiego charyzmatu.

POD TWOJĄ OBRONĘ…

Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie. O. Wychwalają i błogosławią Pana.
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Dzień 9 – 14 sierpnia

Z Ewangelii według św. Łukasza:

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. (Łk 1, 46-49)

Wniebowzięta Patronko naszej prowincji zakonnej, zgodnie z zachętą naszego założyciela św. Pawła od Krzyża, chcemy już dziś „świętować i radować się w naszym Bogu, w wielkim triumfie Twoim, naszej wielkiej Królowej i Matki, i radujemy się, że jesteś wywyższona ponad wszystkie chóry anielskie i umieszczona po prawicy swojego Boskiego Syna”.

Bramo niebieska, wprowadź do królestwa Twego umiłowanego Syna wszystkich naszych zmarłych współbraci, krewnych i dobroczyńców. Królowo Wyznawców, w godzinie naszej śmierci módl się za nami.

POD TWOJĄ OBRONĘ…

Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie. O. Wychwalają i błogosławią Pana.
MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Amen.

Treść Nowenny publikujemy za: https://pasjonisci.info.pl/