MIAS 2018 rozstrzygnięty! Ponad 4,7 mln zł na rozwój mazowieckiej wsi

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. Małe lokalne wspólnoty najlepiej znają swoje potrzeby. Nowe boisko, park, plac zabaw czy książki do biblioteki – to tylko niektóre z przedsięwzięć, które mazowieckie gminy zrealizują, dzięki środkom z budżetu województwa. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” do 251 gmin z Mazowsza trafi ponad 4,7 mln zł.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” to pilotażowy program, na który w tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu, a każda gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania.

MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wsparcie finansowe trafi do 251 gmin z Mazowsza. Dzięki temu zrealizują one 492 inwestycje za ponad 4,7 mln zł.

PIĘĆ OBSZARÓW WSPARCIA

O środki z budżetu Mazowsza gminy mogły ubiegać się na zadania o charakterze bieżącym w pięciu obszarach:

– ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia;

– remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej;

– zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej;

– remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych);

– wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.

NA CO ŚRODKI

W ramach pierwszego obszaru pomoc może być przeznaczane na tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych. Z kolei środki z puli remontów i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej będą mogły wesprzeć świetlice i domy kultury, strażnice OSP, stadiony, trybuny, siłownie, hale sportowe, baseny, skwerki czy wiaty rekreacyjne, boiska sportowe, skateparki, siłownie zewnętrzne, parki, place lub sale zabaw. Sołectwa z trzeciego obszaru będą mogły doposażać szatnie przy boiskach czy miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców. Dzięki „MIAS” sołectwa będą mogły również remontować i kupować książki do gminnych bibliotek publicznych. Ostatni obszar to na środki na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

Przy realizacji projektów, wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.