Mazowsze: Milion złotych dla młodzieżowych rad

Po raz pierwszy Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił wsparcie dla młodzieży. Mogą się o nie ubiegać młodzieżowe rady gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego, a także dzielnic m.st. Warszawy.

Jak podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc młodzi ludzie chcą decydować o swojej przyszłości, najbliższej okolicy, a także mieć prawo do wyrażania własnej opinii.

– Ten program to ukłon w ich stronę. Niestety, wiele pomysłów młodych Mazowszan nie jest realizowanych, bo miasta, gminy czy dzielnice nie zawsze mogą wesprzeć je finansowo. Stąd decyzja o uruchomieniu programu i przeznaczeniu na jego realizację 1 mln zł.

Na co wsparcie z Mazowsza

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w formie dotacji mogą zostać objęte zadania o charakterze wzmacniającym już istniejące rady, jak i te dotyczące powołania nowych rad młodzieżowych.

– Przy realizacji tego programu nie zamykamy możliwości wsparcia dla tych samorządów, które dopiero planują powołanie młodzieżowej rady. Zakres pomocy jest bardzo szeroki od szkoleń i warsztatów, po działania promocyjno-informacyjne czy chociażby prowadzenie kampanii wyborczej i organizowanie sesji. Trzeba pamiętać, że to nie jedyne działanie samorządu województwa mazowieckiego skierowane do mazowieckiej młodzieży. Niedawno zakończył swoją I kadencję młodzieżowy sejmik województwa mazowieckiego. Dobra wiadomość jest taka, że już w czerwcu ruszy nabór do kolejnej – zaznacza przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba.

Co może otrzymać wsparcie? W przypadku rad już istniejących samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. organizacji działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, w szczególności szkoleń i warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze. Wsparcie otrzymać mogą także różnego rodzaju inicjatyw zgłaszane przez młodzieżowych radnych, działania informacyjno-promocyjne oraz szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje opiekunów.

W przypadku, gdy planowane jest powołanie młodzieżowej rady samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie organizacji i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej, organizacji sesji rad, działań edukacyjnych, w tym szkoleń i warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze oraz szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje opiekunów.

Istotną rolę młodzieżowych rad oraz udzielanego im wsparcia podkreśla radna młodzieżowego sejmiku województwa mazowieckiego I kadencji Aleksandra Tarka.

– Jako była radna młodzieżowego sejmiku województwa mazowieckiego uważam za istotne danie młodzieży możliwości nie tylko realizowania się w samych działaniach rady, ale także wspierania ich rozwoju liderskiego. Można to osiągnąć oferując im szkolenia i warsztaty, dzięki którym mogliby zapoznać się z narzędziami, których będą jako radni wykorzystywać. Dużą rolę w zorganizowaniu pomocy dla młodzieży odegrałoby wsparcie finansowe.

Czas do 6 czerwca

Czas na składanie wniosków mija 6 czerwca 2022 r. Co ważne można je składać jedynie za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli przy kontrasygnacie skarbnika gminy, powiatu czy miasta.

Każda gmina, powiat, miasto może złożyć jeden wniosek. Wyjątkiem jest m. st. Warszawa, które może złożyć jeden wniosek na każdą dzielnicę.

Pomoc finansowa może wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 25 000 zł.

Więcej informacji na www.mazovia.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego