Łódzkie: Pół miliona na sportowe wakacje

Piłkarskie półkolonie, wakacje z pływaniem, a może karate? Organizacje pozarządowe już mogą starać się o dotacje na wypoczynek dla dzieci. Nabór wniosków do konkursu „Sportowe wakacje na Plus” potrwa do 28 kwietnia. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na zorganizowanie sportowych wakacji przekaże organizacjom pół miliona złotych. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.

– Zachęcamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i systematycznej dbałości o sprawność fizyczną. Sport to zdrowie. Poprawia koncentrację i podnosi odporność. Dlatego warto, by młodzi ludzie wakacje spędzali aktywnie – podkreśla Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Z badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka wynika, że co dziesiąty uczeń drugich klas szkoły podstawowej praktycznie w ogóle nie jest aktywny fizycznie, a wśród uczniów szóstych klas jedynie 12 procent. W grupie młodzieży nie ćwiczy wcale aż 27 procent. We­dług da­nych In­sty­tu­tu Ży­wie­nia i Żyw­no­ści pol­skie dzie­ci tyją naj­szyb­ciej w Eu­ro­pie. W la­tach 70. ubie­głe­go wie­ku z powodu nadmiaru kilogramów cierpiało mniej niż 10 proc. uczniów. Obec­nie te dane oscylują wokół 30 proc.

Według regulaminu konkursu półkolonie muszą być zorganizowane w województwie łódzkim. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, czyli m.in. stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe. Półkolonie muszą odbyć się w terminie wakacyjnym. Powinny trwać co najmniej 6 godzin dziennie, z czego 4 godziny mają być przeznaczone na zajęcia sportowo – rekreacyjne. Dzieci muszą zjeść dwa posiłki dziennie oraz wybrać się na jedną wycieczkę krajoznawczo – turystyczną. Wszyscy uczestnicy półkolonii powinni być ubezpieczeni i mieć zapewnioną opiekę medyczną.

Więcej informacji o dotacjach: https://www.lodzkie.pl/sport/dotacje-na-sport/dotacje-2023/sportowe-wakacje-na-plus

fot. Adam Staśkiewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego