Litania do Matki Bożej Jasnogórskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami,
Święta Panno nad pannam – módl się za nami,
Zwycięska Pani Jasnogórska – módl się za nami,
Królowo Polski zawsze wiernej – módl się za nami,
Dana przez Boga ku obronie naszego narodu – módl się za nami,
Dana ku pomocy w Jasnogórskim obrazie – módl się za nami,
Królująca z Jasnej Góry od sześciu wieków – módl się za nami,
Obecna na polskiej ziemi przez tysiąclecie – módl się za nami,
Chroniąca nasz naród przed zagładą – módl się za nami,
Jaśniejąca nadzieją w czasach niewoli – módl się za nami,
Wspierająca męstwem podczas długich nocy narodowych – módl się za nami,
Nadziejo walczących o Polskę wierną Chrystusowi – módl się za nami,
Ucieczko podzielonego między zaborców narodu – módl się za nami,
Arko jedności i przymierza narodu z Bogiem – módl się za nami,
Patronko więzionych i zesłanych – módl się za nami,
Pocieszycielko cierpiącego narodu – módl się za nami,
Błagająca Chrystusa za winy i grzechy Polaków – módl się za nami,
Matko wiary naszej – módl się za nami,
Błogosławiona, któraś uwierzyła – módl się za nami.
Błogosławiona miedzy niewiastami – przyczyń się za nami,
Matko niosąca Boga w drodze do Elżbiety – przyczyń się za nami,
Matko ukazująca Chrystusa pastuszkom i mędrcom – przyczyń się za nami,
Matko chroniąca Chrystusa przed Herodem – przyczyń się za nami,
Matko zatroskana o zaginionego Syna, – przyczyń się za nami,
Matko cudownej przemiany w Kanie – przyczyń się za nami,
Matko silnej wiary podczas męki Syna – przyczyń się za nami,
Matko stojąca pod krzyżem Jezusa konającego – przyczyń się za nami,
Matko pełna wiary w zmartwychwstanie Chrystusa – przyczyń się za nami,
Matko umacniająca Apostołów i uczniów w Wieczerniku – przyczyń się za nami,
Matko Kościoła pielgrzymującego w świecie współczesnym – przyczyń się za nami,
Matko wytrwania i męstwa – przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W: Módl się za nami Bogiem sławiena Maryjo,
O: Aby nasz naród dochował Ci wierności

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych spraw łaskawie, abyśmy Jej pomocą wsparci zwyciężali grzech w sercach naszych, a pamiętając o pośrednictwie Królowej Polski mogli pokonać siły ciemności szatańskich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen