Już w marcu nabór projektów do budżetu obywatelskiego Mazowsza!

Prace nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza (BOM) wchodzą na ostatnią prostą. Ruszyły też spotkania informacyjne z mieszkańcami. A już od początku marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty. W puli jest 25 mln zł. 

Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Biorąc pod uwagę skalę województwa (Mazowsze jest największym i najludniejszym regionem w kraju) będzie to duże wyzwanie organizacyjne.

Takie inicjatywy sprawdziły się już w wielu miastach. Czas na Budżet Obywatelski Mazowsza. Za nami już pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami. Mazowszanie mają świetne pomysły i chcą współdecydować o swoim najbliższym otoczeniu. Jestem przekonany, że chętnie zaangażują się w ten projekt – podkreśla Piotr Kandyba, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania  jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną20 proc.  (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku odbyły się konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w której określono zasady i tryb budżetu obywatelskiego oraz wymogi, jakie powinny spełniać składane projekty. Uchwała weszła w życie 7 stycznia br.

5 lutego o godzinie 17.00 w Centrum Biznesu w Piasecznie (ul. Puławska 38) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.

Celem spotkań jest omówienie, jakie pomysły można zgłaszać i na co składający projekty muszą zwracać uwagę. W przypadku Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ważne są dwie kwestie – inwestycja może być realizowana tylko na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania i musi dotyczyć zadań własnych województwa. Składanie projektów i głosowanie odbywać się będzie elektronicznie. Projekty można będzie także składać osobiście lub wysłać pocztą. Osoby, które nie mają dostępu do komputera czy Internetu będą mogły skorzystać z komputerów w siedzibach urzędu i w delegaturach.

Jak zauważa dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Piasecznie Leszek Zarzycki Na każdym etapie projektu mieszkańcy mogą liczyć na nasze wsparcie merytoryczne i techniczne.  Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, dlatego w urzędzie marszałkowskim i każdej delegaturze zostanie przygotowany sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Na początku lutego odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, a już teraz wszystkie informacje można znaleźć na stronie bom.mazovia.pl.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKT?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

JAKIE PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich np. okobus, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYC PROJEKTY?

Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

JAK BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty, Platforma będzie dostępna na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Nabór rusza 2 marca br.  i potrwa do 31 marca br.

JAK BĘDĄ WYBIERANE PROJEKTY?

Od 1 kwietnia br. do 29 maja br. zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym, co do zgodności z prawem i w zakresie wykonalności technicznej. Projekty oceniać będzie powołany przez marszałka Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy zarząd województwa mazowieckiego.

KTO OSTATECZNIE WYBIERZE PROJEKTY?

Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej albo w siedzibie urzędu, lub w jego delegaturach.Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące BOM – wskazówki jak poprawnie przygotować projekt, wykaz zadań województwa, mapa mienia, a także inspiracje dla projektodawców, dostępne będą na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Utworzony został także profil na Facebooku @budzetobywatelskiMazowsza

WAŻNE TERMINY

  • 2-31 marca 2020 r. – nabór projektów;
  • 1 kwietnia-29 maja 2020 r. – ocena projektów;
  • 20 lipca-16 sierpnia 2020 r. – głosowanie nad wyborem projektów;
  • do 31 sierpnia 2020 r. – wyniki głosowania;
  • rok 2021 – realizacja projektów

 

Biuro Prasowe,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl