Budżet Obywatelski Mazowsza – na zgłoszenia czas tylko do końca dnia!

To już ostatni dzień na składanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W puli jest 25 mln zł. Do tej pory złożonych zostało ponad 120 projektów, a kolejnych ok. 130 czeka na ostatnie uzupełnienia.

 

Kto jeszcze nie złożył projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, ma czas tylko dziś do końca dnia. Osobiście można je składać do godziny 16.00, natomiast w systemie do 24.00.

 

To już ostatnie godziny na zgłaszanie swoich pomysłów do naszego budżetu obywatelskiego. Jak widać inicjatywa cieszy się sporym zainteresowaniem. Od jutra ruszamy z oceną zgłoszonych projektów. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zaprezentować nam swój pomysł na inwestycję czy inicjatywę społeczną zachęcamy do udziału, czasu jest coraz mniej – podsumowuje Marta Milewska, rzeczniczka prasowa UMWM.

TEMATYKA ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW

Zgłaszane do budżetu obywatelskiego projekty dotyczą różnych dziedzin życia. Są wśród nich zarówno te dotyczące budowy zatok autobusowych, chodników czy ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich, jak i te dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, różnego rodzaju akcji profilaktycznych skierowanych np. do seniorów czy ochrony zabytków.

KTO MOŻE ZGŁASIĆ PROJEKT?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne.

 

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYC PROJEKTY?

Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Projekty można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Platforma będzie dostępna na stronie internetowej bom.mazovia.pl tylko do końca czerwca br.

KTO WYBIERZE PROJEKTY?

Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 26 października do 16 listopada br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu lub w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące BOM – wskazówki jak poprawnie przygotować projekt, wykaz zadań województwa, mapa mienia, a także inspiracje dla projektodawców, są dostępne na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Utworzony został także profil na Facebooku @budzetobywatelskiMazowsza

WAŻNE TERMINY

  • 1 lipca – 31 sierpnia 2020 r.                – ocena projektów
  • do 7 września 2020 r.                          – informacja o wynikach oceny
  • do 7 października 2020 r.                    – Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzy ewentualne odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania
  • 26 października – 16 listopada 2020 r.– głosowanie na projekty;
  • do 30 listopada 2020 r.                       – wyniki głosowania