Budżet Obywatelski Mazowsza na ostatniej prostej

Tylko do końca czerwca można składać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W puli jest 25 mln zł. Do tej pory złożonych zostało 49 projektów. Mieszkańcy Mazowsza kończą prace nad kolejnymi stoma

 

Jako jeden z niewielu regionów zdecydowaliśmy się uruchomić w tym roku budżet obywatelski. Mimo trwającej epidemii, nie rezygnujemy z jego realizacji. Dlatego zachęcam Państwa do aktywnego udziału w tym projekcie. Zostało jeszcze tylko parę dni na zgłaszanie swoich pomysłów – zachęca członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

 

Do tej pory mieszkańcy Mazowsza zgłosili 49 projektów, a nad kolejnymi 100 trwają końcowe prace. 12 projektów na kwotę ponad 6 mln złdotyczy zadań ogólnowojewódzkich i 35 na kwotę ponad 14,6 mln zł – podregionalnych. 9 projektów to propozycje działań i inwestycji na terenie podregionu siedleckiego, 7 – radomskiego, 6ostrołęckiego, 5ciechanowskiego, 4płockiego, po 2warszawskiego-zachodniego i Warszawy oraz po 1warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego.

TEMATYKA ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW

Zgłaszane do budżetu obywatelskiego projekty dotyczą różnych dziedzin życia. Są wśród nich zarówno te dotyczące budowy zatok autobusowych, chodników czy ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich, jak i te dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, różnego rodzaju akcji profilaktycznych skierowanych np. do seniorów czy ochrony zabytków.

 

KTO MOŻE ZGŁASIĆ PROJEKT?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne.

 

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYC PROJEKTY?

Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Projekty można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Platforma będzie dostępna na stronie internetowej bom.mazovia.pl tylko do końca czerwca br.

KTO WYBIERZE PROJEKTY?

Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 26 października do 16 listopada br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu lub w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

 

Ta edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza to nasz debiut. Zależy nam, by jak najwięcej projektów pozytywnie przeszło proces oceny i zostało poddanych pod głosowanie mieszkańców. Dlatego zachęcamy mieszkańców do kontaktowania się z nami jeszcze przed oficjalnym złożeniem projektu. Przesłanie roboczej wersji projektu daje nam szansę na wstępną ocenę i wskazanie ewentualnych kwestii wymagających poprawy – podkreśla Sara Michalska zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych.

Wszystkie informacje dotyczące BOM – wskazówki jak poprawnie przygotować projekt, wykaz zadań województwa, mapa mienia, a także inspiracje dla projektodawców, są dostępne na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Utworzony został także profil na Facebooku @budzetobywatelskiMazowsza

WAŻNE TERMINY

  • 1 lipca – 31 sierpnia 2020 r.                – ocena projektów
  • do 7 września 2020 r.                          – informacja o wynikach oceny
  • do 7 października 2020 r.                    – Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzy ewentualne odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania
  • 26 października – 16 listopada 2020 r.– głosowanie na projekty;
  • do 30 listopada 2020 r.                       – wyniki głosowania
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego