Blisko 824 tys. zł na ochronę powietrza dla gmin z powiatu sochaczewskiego

Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza. W tym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, pomoc finansową w wysokości prawie 824 tys. zł otrzymają gminy z powiatu sochaczewskiego.

 

Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęło blisko 400 wniosków na prawie 32 mln zł. To świadczy nie tylko o tym jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, ale przede wszystkim o tym, że dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu – mówi marszałek Adam Struzik.

 

W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł. Blisko 824 tys. zł trafi do gmin z powiatu sochaczewskiego. Dzięki dofinansowaniu, przeprowadzą one inwentaryzacje źródeł ciepła.

 

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę ok. 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

 

–  Dbanie o środowisko i stosowanie proekologicznych rozwiązań jest bardzo ważne. Podstawą do podjęcia konkretnych działań w tym kierunku jest wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin. Dlatego tak wiele projektów właśnie tego dotyczy i te zadania gminy uznały za priorytetowe – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizację terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem, które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.

Lista projektów gmin z powiatu sochaczewskiego, które otrzymały pomoc finansową

L.p. Beneficjent – gmina Nazwa zadania Kwota pomocy finansowej
1. Brochów Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brochów 80 088,00 zł
2. Iłów Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła gminy Iłów 65 805,00 zł
3. Młodzieszyn Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w gminie Młodzieszyn 120 000,00 zł
4. Nowa Sucha Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Nowa Sucha 95 510,00 zł
5. Rybno Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rybno 132 840,00 zł
6. Sochaczew Gmina Miasto Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Sochaczew w 2020 r. 197 000,00 zł
7. Teresin Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin 132 695,00 zł
Razem: 823 938,00 zł