Radni województwa przeciwni odcięciu regionu stołecznego od unijnego wsparcia

Radni województwa mazowieckiego w przyjętym dziś stanowisku wyrazili swój sprzeciw wobec wyłączenia regionu NUTS 2 warszawskiego stołecznego ze wsparcia w ramach RPO WM na lata 2021-2027. Radni apelują do rządu o wycofanie się z błędnie podjętej decyzji i umożliwienie Warszawie i 70 okolicznym gminom korzystanie ze wsparcia z regionalnych środków unijnych.

Ta decyzja jest dla mnie absurdalna. Nie można pozbawić połowy mieszkańców regionu dostępu do wsparcia unijnego. Dziś podczas sesji sejmiku województwa mazowieckiego sprzeciwiliśmy się temu wykluczeniu. Ta pomoc jest niezbędna i należy się mieszkańcom Warszawy i okolicznych gmin – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Pismem z dnia 17 listopada br. Tadeusz Kościński – minister finansów, funduszy i polityki regionalnej poinformował, że NUTS 2 warszawski stołeczny zostaje wyłączony z regionalnego wsparcia unijnego w ramach RPO WM 2021-2027 i będzie finansowany z poziomu krajowego.

Decyzja ministerstwa w praktyce oznacza, że w kolejnej perspektywie unijnej na terenie stolicy i 9 podwarszawskich powiatów nie będzie możliwości realizowania projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, termomodernizacją budynków jednorodzinnych, budową parkingów park and ride i ścieżek rowerowych, e-usługami, OZE dla domów jednorodzinnych, wsparciem Ochotniczych Straży Pożarnych, rewitalizacją kultury i zabytków, parkami krajobrazowymi, a także projektami edukacyjnymi, wsparciem osób dorosłych na rynku pracy czy też dostępności usług zdrowotnych i tworzeniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ocenie sejmiku województwa mazowieckiego decyzja stanowi kolejny krok do podziału Mazowsza, któremu sprzeciwia się większość samorządowców z obszaru warszawskiego. Może ona stanowić także zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju regionu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Jest to dla mnie niezrozumiałe, że tak ważna decyzja dotycząca naszego regionu, nie została skonsultowana z władzami województwa ani innymi władzami samorządowymi regionu warszawskiego stołecznego – dodaje marszałek.

Zdaniem Izabeli Ziątek, przewodniczącej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego w sejmiku województwa, istnieje poważne zagrożenie, że region warszawski stołeczny nie otrzyma także środków z krajowych programów, w tym na budowę III linii metra czy inwestycje w tabor lub nowe linie tramwajowe. – Jako samorządowiec i radna województwa mazowieckiego chcę, aby Mazowsze rozwijało się w sposób zrównoważony. Bez unijnego wsparcia dla Warszawy i 9 sąsiadujących z nią powiatów stanie się to niemożliwe – dodaje.

Sejmik województwa mazowieckiego apeluje do rządu o:

  • dostęp do środków unijnych dla Warszawy i 70 okolicznych gmin, zarówno na poziomie regionalnym jak i centralnym w ramach programów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
  • umożliwienie realizacji inwestycji na obszarze regionu warszawskiego stołecznego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym projektów z zakresu transportu i mobilności miejskiej (metro, kolej regionalna i metropolitalna, trasy tramwajowe, autobusy niskoemisyjne) oraz poprawy jakości środowiska;
  • wynegocjowanie na poziomie Unii Europejskiej dodatkowego, dedykowanego wsparcia dla regionu warszawskiego stołecznego ze względu na niekorzystną zmianę wysokości i warunków wsparcia dla tego regionu w stosunku do okresu 2014-2021;
  • przesunięcie środków w wysokości 2,5 mln zł do regionu warszawskiego stołecznego;
  • wprowadzenie szerokiego zastosowania dodatkowego współfinansowania z budżetu państwa w modelach finansowania projektów JST, rekompensującego spadek intensywności wsparcia Unii Europejskiej.