Olbrzymie wsparcie sejmiku dla regionu żyrardowskiego

Aż 125 inwestycji z subregionu żyrardowskiego otrzyma dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to ponad 33,7 mln zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na zakup autobusu szkolnego, modernizację dróg, wymianę oświetlenia ulicznego, renowację kapliczek, budowę placów zabaw, strażnic OSP czy oczyszczalni ścieków. Dzisiaj zostały podpisane umowy z beneficjantami. W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński i Marcin Podsędek, a także radny Piotr Kandyba.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, to wsparcie pozwala wielu samorządom podjąć decyzję o kolejnych inwestycjach. – Zdajemy sobie sprawę, że mazowieckie miasta i gminy liczą na nasze wsparcie. Dlatego dzisiaj podpisaliśmy umowy na udzielenie dofinansowania na prawie 7 mln zł. Dzięki tym środkom w subregionie żyrardowskim zostaną zrealizowane różne inwestycje – od zakupu autobusów szkolnych, przez przebudowę dróg, po budowę placów zabaw i oświetlenia.

Autobusy dla szkół

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa, w ramach którego mazowieckie gminy mogły pozyskać środki na zakup autobusów dowożących dzieci do szkół. Wpłynęło 46 wniosków z całego województwa. Na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. W subregionie żyrardowskim dofinansowanie otrzymała gmina Mszczonów. Na ten cel władze regionu przeznaczyły 300 tys. zł.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński podkreśla, jak ważne dla lokalnych społeczności jest wsparcie ze strony województwa mazowieckiego. – Środki na zakup autobusów to realna pomoc dla budżetów gmin. Warto zaznaczyć, że wsparcie otrzymały wszystkie gminy, które złożyły wniosek o dofinansowanie.

Prawie 27 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg, szkół i strażnic OSP, budowa sieci kanalizacyjnej czy przebudowa szpitala – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich radny Leszek Przybytniak, zaznacza, że Sejmik Województwa Mazowieckiego wspiera lokalne samorządy. – W tym roku zdecydowaliśmy, że wesprzemy 18 inwestycji z subregionu żyrardowskiego. Łączna kwota dofinansowania to prawie 27 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację najważniejszych inwestycji, na które czekają lokalne społeczności.

Budowa parkingu w gminie Nowa Sucha

Nowe miejsca parkingowe powstaną przy budynku wielofunkcyjnym w pobliżu skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką. Ze względu na brak parkingu samochody są parkowane w miejscach zabronionych, co ogranicza widoczność na skrzyżowaniu, powodując zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego. Inwestycja wpłynie więc na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Przyznana kwota dotacji to 184 433 zł.

Rozbudowa szkoły w Kozłowie Biskupim

Prace w szkole podstawowej w Kozłowie Biskupim (gm. Nowa Sucha) obejmą rozbudowę kuchni (o dodatkową powierzchnię 150 m kw.) i przebudowę istniejącej kuchni. Budynek zostanie rozbudowany od strony ul. Olimpijskiej. Będzie to obiekt parterowy, dobudowany do dwóch ścian szkoły, ze stropodachem, murowanymi ścianami, żelbetowym stropem. Zostanie też zakupione niezbędne wyposażenie. Przyznana kwota dotacji to 1 200 000 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w gminie Mszczonów

W ramach inwestycji powstanie sieć kanalizacji deszczowej na osiedlu Tarczyńska w ulicach: Grota Roweckiego, Maczka, Szarych Szeregów i Ługowej, a także budowę zbiornika retencyjnego o pojemność 620 m3. Budowa kanalizacji pozwoli odebrać i odprowadzić większość wody opadowej z powierzchni ulic i dróg oraz poboczy, a następnie trafi do zbiornika retencyjnego. Woda ze zbiornika może być wykorzystywana do podlewania zieleni miejskiej. Dzięki inwestycji zostanie ograniczony problem podtopień na osiedlu. Przyznana kwota dotacji to 2 258 800 zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich w gm. Mszczonów

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty, takie jak m.in. pompownia lokalna ścieków, nowa komora rozprężna z regulatorem przepływu, pompownia osadów wstępnych, budynek podczyszczania mechanicznego ścieków. Ponadto zostaną zamontowane: zbiornik uśredniający ścieków zmieszanych z pompownią i biofiltrem, osadnik wtórny, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych. Powstaną też budynek mechanicznego zagęszczania osadów nadmiernych i wiaty magazynowe. Przyznana kwota dotacji to 1 741 200 zł.

Budowa strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej w gm. Radziejowice

Dotychczasowy budynek, z którego korzystają strażacy, nie spełnia żadnych norm – nie ma w nim ogrzewania i bieżącej wody. W ramach inwestycji powstaną: garaż na 4 wozy bojowe, zaplecze strażnicy, szatnie, magazyny czy sala spotkań. Zostanie też wybudowana droga wewnętrzna z parkingiem i placem manewrowym. Sala spotkań, z której będą korzystali druhowie, będzie doraźnie udostępniana innym stowarzyszeniom i grupom społecznym działającym na terenie gminy. Przyznana kwota dotacji to 500 000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W w powiecie sochaczewskim

Inwestycja będzie realizowana na 870-metrowym odcinku Szymanów – Oryszew w gminie Teresin. Planowany zakres robót obejmuje m.in. wymianę konstrukcji istniejącej jezdni i jej poszerzenie do 6 m, budowę zatoki autobusowej, a także budowę i przebudowę nawierzchni zjazdów. Zostaną wykonane rowy przydrożne i pobocza. Będzie zamontowane oznakowanie poziome i pionowe. Przyznana kwota dotacji to 1 500 000 zł.

Zagospodarowanie terenu przy OSP w Budkach Piaseckich w gm. Teresin

W ramach inwestycji zaplanowano urządzenie terenu wokół strażnicy OSP Budki Piaseckie tak, by mogło służyć do ćwiczeń strażaków. Zakres zaplanowanych prac przewiduje wyłożenie placu kostką brukową, wykonanie odwodnienia i ogrodzenia terenu wraz z wymianą bramy przy wjeździe głównym do OSP, a także ogrodzenie boiska. Przyznana kwota dotacji to 250 000 zł.

Modernizacja budynku OSP Lewiczyn w gm. Belsk Duży

Remont budynku użyczonego OSP będzie polegać na wykonaniu przyłączy instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, gazowej wraz z kotłownią i piecem na paliwo gazowe oraz termomodernizacją budynku. Budynek po remoncie będzie pełnić funkcję obiektu izby tradycji. Przyznana kwota dotacji to 139 000 zł.

Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie

Zakres prac obejmie m.in. rozbiórkę budowli nadziemnych z infrastrukturą w pasie drogowym ul. Lniarskiej, wykonanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i jezdnych. Powstaną fontanny (dysze posadowione w chodniku z oświetleniem), zostaną zamontowane stylizowane lampy, ławki, kosze na śmieci czy stojak na rowery. Będą też nowe nasadzenia. Przyznana kwota dotacji to 2 000 000 zł.

Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki w gm. Wiskitki

W ramach inwestycji zostanie dobudowana jedna kondygnacja na części budynku OSP, w której będzie znajdować się część socjalna dla strażaków i świetlica wiejska. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy będą mieli miejsce do wspólnego spędzania czasu poprzez uczestnictwo w odbywających się zajęciach, spotkaniach, zebraniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych. Nowa świetlica będzie służyć też Radzie Sołeckiej gminy oraz kołu gospodyń wiejskich. Przyznana kwota dotacji to 2 000 000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W w gminie Puszcza Mariańska

Inwestycja będzie zrealizowana w Budach Zaklasztornych na odcinku o długości 2400 mb. Przebudowa obejmie: wycinkę drzew i karczowanie krzaków, prace rozbiórkowe, wzmocnienie i poszerzenie jezdni, chodników i zjazdów. Powstanie zatoka autobusowa, rurociąg o długości 35 m i studzienki wraz z przykanalikami. Jezdnia będzie poszerzona o ok, 0,50 m i wzmocniona. Ponadto do każdej posesji zostanie zbudowany wjazd z kostki betonowej, a po lewej stronie drogi powstanie chodnik. Zostanie też uporządkowany i zagospodarowany pas zieleni. Przyznana kwota dotacji to 850 000 zł.

Budowa Brochowskiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (gm. Brochów)

Inwestycja będzie polegała na częściowej rozbiórce istniejącego budynku, utylizacji płyt zawierających azbest oraz budowie nowego obiektu. Powierzchnia zabudowy to ok. 700 m kw., a powierzchnia użytkowa – ok. 1020 m kw. Budynek będzie pełnił funkcję Gminnego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Znajdą się w nim: przedszkole, biblioteka, strefa aktywności fizycznej, strefa gastronomiczna i sala zabaw dla dzieci. Przyznana kwota dotacji to 2 100 000 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn

W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki sieci wodociągowej i zostaną opracowane projekty budowlano-wykonawcze kolejnych odcinków. Prace będą prowadzone na kilku etapach. Etap wykonawczy polega na kontynuacji budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Juliopol/Marysin. Przyznana kwota dotacji to 394 200 zł, w tym w 2023 r. maksymalnie do kwoty 394 200 zł.

Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu

W ramach przebudowy Oddziału Neurologii zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej oraz gazów medycznych, wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej, wymianę oświetlenia i zastosowanie energooszczędnych opraw LED oraz montaż instalacji przyzywowej. W salach chorych, na korytarzach i w innych pomieszczeniach zostanie położona antypoślizgowa posadzka. Zaplanowano też wymianę stolarki drzwiowej, uzupełnienie tynków, pomalowanie ścian i zamontowanie listew ściennych. W ogólnodostępnej łazience zostanie wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Puste pomieszczenia znajdujące się na IV piętrze budynku głównego szpitala zostaną przebudowane na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Natomiast na Oddziale Ginekologicznym zostanie wymieniony pion wodno-kanalizacyjny. Przyznana kwota dotacji to 4 000 000 zł.

Rozwój i modernizacja terenów miejskich w gminie Grójec

Prace obejmą modernizację parku miejskiego w Grójcu w pobliżu ulic Skargi i Piłsudskiego. Pierwszy etap rewitalizacji został zrealizowany w 2022 r. dzięki dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Kolejny etap, zaplanowany na 2023 r., przewiduje m.in. wykonanie kolejnych nasadzeń, modernizację alei spacerowych, montaż elementów małej architektury, budowę fontanny kaskadowej, tężni i wybiegu dla psów.

W ramach inwestycji zostanie też zagospodarowany teren skweru przy ul. Sienkiewicza w Grójcu. Planuje się  m.in. wytyczenie pieszych ciągów komunikacyjnych, montaż ławek, koszy, stojaków na rowery. Prace obejmą też zagospodarowanie części terenu na plac zabaw z uwzględnieniem elementów edukacyjnych, a także wykonanie nasadzeń i montaż oświetlenia. Przyznana kwota dotacji to 3 600 000 zł.

Budowa PSZOK-u w Jasieńcu 

Inwestycja będzie polegać na budowie pierwszego w gminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Planowany zakres prac obejmuje kompleksową budowę i zagospodarowanie PSZOK-u. Zostaną wykonane trasy przejazdowe, miejsca postojowe i parkingowe, będą doprowadzone media i powstaną niezbędne elementy infrastruktury. Obiekt będzie wyposażony w monitoring. Przyznana kwota dotacji to 1 600 000 zł.

Remont drogi w gminie Jasieniec 

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu prac remontowych na drodze gminnej w miejscowości Trzcianka o długości 1920 m na odcinku Orzechowo – Leżne. Remont drogi dotyczy jednego z najbardziej zaniedbanych i najintensywniej użytkowanych odcinków na terenie gminy Jasieniec. Przyznana kwota dotacji to 1 200 000 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasieńcu 

Inwestycja będzie polegać na opracowaniu dokumentacji i realizacji II etapu prac dotyczących zagospodarowania gminnego terenu rekreacyjnego nad stawami przy ul. Czerskiej. Zakres inwestycji obejmie m.in. zakup i montaż systemu filtracyjnego do stawu kąpielowego, budowę przy kąpielisku rodzinnej strefy rekreacji wraz z plażą, wykonanie dodatkowego oświetlenia, nasadzeń i zakup niezbędnego wyposażenia obiektu. Przyznana kwota dotacji to1 200 000 zł.

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek zaznacza, że w powiatach grójeckim, sochaczewskim i żyrardowskim wsparcie otrzymało 27 projektów. – To bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców subregionu żyrardowskiego, zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Łączna kwota dofinansowania to blisko 5,9 mln zł. Cieszę się, że możemy wspomóc lokalne samorządy w realizacji tych zadań.

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza. 79 z nich zostanie zrealizowanych w gminach subregionu żyrardowskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły ponad 775 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, chodniki czy oświetlenie uliczne.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego