Nowy program samorządu Mazowsza dla klimatu

Ogrody deszczowe, tężnie solankowe, zielone przystanki, nowe parki i tereny zielone – to tylko część zadań, na które można uzyskać dofinansowanie od samorządu Mazowsza w ramach nowego programu „Mazowsze dla klimatu”. Nabór wniosków trwa do 28 lutego br.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 to nowy program samorządu województwa Mazowieckiego. Jak wskazuje marszałek Adam Struzik, który jest także ambasadorem Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, kryzys klimatyczny wzywa do podjęcia natychmiastowych działań.

– Chcemy zachęcić samorządy lokalne do działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, dlatego też podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego programu wsparcia. Będzie on przede wszystkim służył tworzeniu zielonej infrastruktury, retencjonowaniu wody deszczowej i tworzeniu energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. Jestem przekonany, że razem możemy zdziałać więcej – dodaje.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W tym roku sejmik województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu 6 mln zł na zadania dotyczące:

  • realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej. tworzenie ogrodów deszczowych, parków i terenów zielonych, tężni solankowych, zielonych przystanków, dachów i fasad, niecek i rowów bioretencyjnych i infiltracyjnych, naturalistycznych stawów retencyjnych, nawierzchni przepuszczalnych jako element parków i innych terenów zielonych oraz roślinnych wysp filtracyjnych;
  • retencjonowaniu wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej in. zbiorników przyrynnowych, zbiorników podziemnych na wodę deszczową, systemów filtracyjnych i oczyszczających wodę deszczową, systemów pompujących i nawadniających tereny zielone wodą deszczową oraz ujęć do poboru zretencjonowanej wody deszczowej;
  • realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego in. tworzenia energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego i modernizacji oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowie oświetlenia z własnym źródłem zasilania.

Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań współczesnego świata – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

– To kluczowy program w obliczu ogromnych zmian klimatu jakie mają miejsce w zasadzie na naszych oczach. Musimy zapewnić naszym mieszkańcom bezpieczeństwo, dlatego nasza pomoc kierowana jest również na działania ograniczające skutki zmian klimatu, takie jak ochrona przed katastrofami naturalnymi.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Do składania wniosków uprawnione są wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Każda z nich może złożyć maksymalnie jeden wniosek. W przypadku Warszawy, wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek na każdą dzielnicę.

Jak zgłosić projekt?

Wnioski można składać do 28 lutego br. tylko drogą elektroniczną za pomocą profilu ePUAP. Szczegóły, zasady i regulamin programu

Pomoc finansowa w ramach programu może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Dotacje będą wypłacone po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.