Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej

Modlitwa św. Bonawentury

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna. Ukrzyżowany z Tobą, najboleśniejszaś Ty między niewiastami i bolesny owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, uproś nam, krzyżującym Syna Twojego, łzy pokutne teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

***
Litania do Matki Bożej Bolesnej

Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Oddajmy dziś Maryi wszelkie nasze cierpienia, problemy i trudności. Pamiętajmy też o Jej cierpieniach, łzach i troskach, wynikających z miłości do każdego człowieka.
Kyrie, eleison.
Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Bolesna,
Matko stroskana,
Matko opuszczona,
Matko żałosna,
Matko Syna pozbawiona,
Matko mieczem przeszyta,
Matko udręczeniem przygnębiona,
Matko goryczą przesycona,
Matko sercem do krzyża przybita,
Matko najsmutniejsza,
Źródło łez,
Zbiorze mąk wszystkich,
Wzorze cierpliwości,
Opoko stałości,
Kotwico bezpieczeństwa,
Schronienie opuszczonych,
Tarczo uciśnionych,
Pogromicielko niewiernych,
Wspomożenie nędznych,
Uzdrowienie chorych,
Umocnienie słabych,
Porcie tonących,
Uciszenie nawałności,
Ucieczko strapionych,
Postrachu szatanów sidła stawiających,
Skarbie wiernych,
Źrenico Proroków,
Podporo Apostołów,
Korono Męczenników,
Światło Wyznawców,
Perło Dziewic,
Pociecho wdów i sierot,
Radości Wszystkich Świętych.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad, nami.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do Miłosierdzia Twego Najświętsza Maryja, Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

***
Koronka do siedmiu Boleści Matki Bożej

Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho w (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne. Są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku). Według biskupa Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho:

To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku.  Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu, dodała kiedy indziej (13.08.1982).

Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.

V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.

R. Jak była na początku, teraz i zawsze i wieki wieków. Amen.

Znak Krzyża Świętego +

P. Matko Bolesna, porusz serce moje.

W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

1. Pierwsza Boleść – Proroctwo Symeona.
Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego smutku, który ogarnął Serce Twoje najczulsze w chwili proroctwa św. starca Symeona.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę pokory i dar św. bojaźni Bożej.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą, Najboleśniejszaś Ty miedzy niewiastami I opłakany owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, Uproś nam, krzyżującym Syna Twego, Łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

2. Druga Boleść – Ucieczka do Egiptu
Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej trwogi, która przejmowała Serce Twoje najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twego tam pobytu.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę hojności, szczególniej względem ubogich i dar pobożności.

– Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

3. Trzecia Boleść – Szukanie przez trzy dni Pana Jezusa.
Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej tęsknoty, w jakiej się czuło Serce Twoje najtroskliwsze czasu zgubienia drogiego Jezusa Twego.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tak tęsknotą ściśnione, błagam Cię, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności.

– Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

4. Czwarta Boleść – Spotkanie Pana Jezusa na Drodze Krzyżowej
Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej żałości, którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa, krzyż Swój niosącego.

O Matko ukochana, przez pełne miłości, a tak zbolałe Serce Twoje, błagam Cię, uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy.

– Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

5. Piąta Boleść – Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego męczeństwa, którego doznało mężne Serce Twoje, patrząc na konanie Jezusa.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tak współ umęczone, błagam Cię, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar dobrej rady.

– Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

6. Szósta Boleść – Zdjęcie Ciała Pana Jezusa z Krzyża
Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tej rany, którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa, raniącego najgodniejsze miłości Serce Jego.

O Matko ukochana, przez Serce to Twoje przeszyte, błagam Cię, uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu.

– Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

7. Siódma Boleść – Złożenie Ciała Pana Jezusa do grobu
Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza Maryjo, dla tego ciosu, który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tą najcięższą boleścią strapione, błagam Cię, uproś mi cnotę pilności i dar mądrości.

– Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, … .

Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

V. Módl się za nami Panno najboleśniejsza.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

V. Módlmy się: Niech się wstawia za nami do Twej łaskawości, prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, błogosławiona Panna Maryja, Matka Twoja, której duszę najświętszą w godzinę męki Twojej miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie, Jezus Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i z Duchem św. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

300 dni odpustu za każdorazowe odmówienie powyższych modlitw sercem skruszonym i nabożnie. (Pius VII, 14. I. 1815).

Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej

Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod Krzyżem Syna Twojego Jezusa.

Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym Sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew, mękę, rany i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat.

Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego.

Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaż mi się Matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo.

Za: http://www.rozaniec24.pl/