Mazowsze niezmiennie liderem

Mazowsze po raz kolejny znalazło się na czele województw o największym potencjale innowacyjności. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, to potwierdzenie systematycznej pracy całej mazowieckiej wspólnoty i skutecznej polityki zrównoważonego rozwoju regionu.

Analitycy przygotowujący „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2020” podkreślają, że ten rok zdominowała pandemia COVID-19, co znacząco wpłynęło na rozwój innowacyjności w Polsce. Z jednej strony wywołała kryzys w wielu dziedzinach – gospodarce czy edukacji, z drugiej może stać się siłą napędową innowacji np. w medycynie czy diagnostyce. Mimo trudnego roku, województwo mazowieckie po raz kolejny znalazło się na pierwszym miejscu zestawienia. Tuż za nim uplasowały się małopolskie i dolnośląskie.

Marszałek województwa Adam Struzik podkreśla, że samorząd Mazowsza inwestuje znaczące środki w rozwój innowacji procesowych i produktowych, ale też mazowieckie firmy są liderami wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań czy produktów. Przyznaje też, że utrzymanie pozycji lidera w tym roku było ogromnym wyzwaniem. Pandemia koronawirusa i znaczące ograniczenia z nią związane, negatywnie wpłynęły na wszystkie gałęzie gospodarki.

Skutki lockdownu widoczne są w całej polskiej gospodarce. Według GUS, PKB zmniejszyło się o 8,2 proc. w II kwartale 2020 roku. Dlatego w najbliższym czasie wspieranie innowacyjności w regionie, powinno uwzględniać minimalizowanie skutków kryzysu. Potrzebne są proste i szybko dostępne narzędzia wspierania przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza ukierunkowane na branże, które kryzys dotknął najbardziej. Niezbędna jest również ochrona miejsc pracy. Takie działania podejmuje samorząd województwa mazowieckiego. Realizujemy unijne projekty, których celem jest pomoc mikro i małym przedsiębiorstwom w utrzymaniu swojej działalności oraz płynności finansowej. Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnych dotacji – dodaje.

W raporcie czytamy, że innowacyjności w województwie mazowieckim sprzyja wysoki udział kapitału zagranicznego, co pozwala na szybką absorpcję know-how i efektywnych procesów biznesowych. Silną stroną regionu jest także aglomeracja warszawska, która charakteryzuje się największym potencjałem naukowym i badawczym. Jak zaznacza marszałek Struzik, wspieranie innowacyjności w regionie to również działania długofalowe.

Takie zostały przewidziane w projekcie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 (RIS), która uwzględnia zarówno sytuację społeczno-gospodarczą Mazowsza, jego dualizm rozwojowy, a także skutki obecnego kryzysu gospodarczego. Działania przewidziane w RIS ukierunkowane są na zapewnienie potencjału innowacyjnego poprzez rozwój współpracy oraz budowę efektywnego ekosystemu tworzenia i wspierania innowacji, m.in. w zakresie wspierania tworzenia nowych modeli biznesowych oraz budowania silnych łańcuchów wartości. Ważnym aspektem działań długofalowych będzie również umiędzynarodowienie ekosystemu innowacji Mazowsza – podsumowuje marszałek.

„Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2020” jest autorskim badaniem opracowanym przez analityków Banku Millennium z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy Pont Info. Uwzględniono w nim 5 kategorii: wydajność pracy, wydatki na badania i rozwój (B+R), edukację policealną oraz liczbę pracujących w B+R i liczbę wydanych patentów. Województwo mazowieckie otrzymało maksimum punktów w 4 na 5 kategorii – wydajności pracy, edukacji policealnej, liczbie pracujących w B+R i liczbie wydanych patentów. W kategorii dotyczącej wydatków na badania i rozwój lepsze okazało się województwo małopolskie.