Ludzie Biblii

Audycja przygotowana przez franciszkanina, ojca Paulina Sotowskiego – biblistę, eksperta w dziedzinie duchowości kolbiańskiej, redaktora Pism św. Maksymiliana, w latach 1989-1992 gwardian Niepokalanowa.  W audycji „Ludzie Biblii” przedstawia kim były poszczególne osoby, o których czytamy w Piśmie Świętym, przypomina tło historyczne, na jakim się pojawiały, jaka była ich rola wobec wspólnoty, do której należały. Przede wszystkim jednak stara się ukazać ich osobiste spotkanie z Bogiem, a także znaczenie tego spotkania dla wspólnoty, w której żyli, a także naukę, jaką z ich życia możemy jeszcze dziś czerpać.


AUDYCJE ARCHIWALNE:
AUDYCJA NR 1 – Wezwanie Abrahma

AUDYCJA NR 2 – Wierność Abrahama

AUDYCJA NR 3 – Abraham – ojciec wierzących

AUDYCJA NR 4 – Sara – matka ludu Bożego

AUDYCJA NR 5 – Hagar – matka Izmaela

AUDYCJA NR 6 – Lot – bratanek Abrahama

AUDYCJA NR 7 – Izaak – syn obietnicy

AUDYCJA NR 8 – Rebeka – matka Jakuba

AUDYCJA NR 9 – Jakub zakłada rodzinę

AUDYCJA NR 10 – Powrót Jakuba

AUDYCJA NR 11 – Józef w Egipcie

AUDYCJA NR 12 – Józef i jego bracia

AUDYCJA NR 13 – Mojżesz przed Bożym wezwaniem

AUDYCJA NR 14 – Mojżesz – prorok i przewodnik Izraelitów

AUDYCJA NR 15 – Modlitwa Mojżesza

AUDYCJA NR 16 – Aron – brat Mojżesza

AUDYCJA NR 17 – Miriam – siostra Mojżesza

AUDYCJA NR 18 – Jozue

AUDYCJA NR 19 – Debora

AUDYCJA NR 20 – Gedeon

AUDYCJA NR 21 – Jefte

AUDYCJA NR 22 – Samson

AUDYCJA NR 23 – Powołanie Samuela

AUDYCJA NR 24 – Heli – kapłan z Szilo

AUDYCJA NR 25 – Samuel Namaszcza królów

AUDYCJA NR 26 – Król Saul

AUDYCJA NR 27 – Dawid zostaje królem

AUDYCJA NR 28 – Panowanie Dawida

AUDYCJA NR 29 – Rut

AUDYCJA NR 30 – Mikal i Abigail – żony Dawida

AUDYCJA NR 31 – Baszteba – matka Salomona

AUDYCJA NR 32 – Król Dawid – poeta

AUDYCJA NR 33 – Salomon zostaje królem

AUDYCJA NR 34 – Mądrość króla Salomona

AUDYCJA NR 35 – Starość króla Salomona

AUDYCJA NR 36 – Roboam syn Salomona

AUDYCJA NR 37 – Jeroboam I

AUDYCJA NR 38 – Król Achab

AUDYCJA NR 39 – Iezebel

AUDYCJA NR 40 – Eliasz – promotor i obrońca kultu Bożego

AUDYCJA NR 41 – Eliasz – prorok jak ogień

AUDYCJA NR 42 – Powołanie Elizeusza i jego praktyka przy Eliaszu

AUDYCJA NR 43 – Publiczna działalność Elizeusza

AUDYCJA NR 44 – Król Jozafat

AUDYCJA NR 45 – Królowa Attalia

AUDYCJA NR 46 – Król Jeroboam II

AUDYCJA NR 47 – Prorok Amos

AUDYCJA NR 48 – Prorok Ozeasz

AUDYCJA NR 49 – Król Achaz

AUDYCJA NR 50 – Król Ezechiasz

AUDYCJA NR 51 – Prorok Izajasz

AUDYCJA NR 52 – Prorok Micheasz

AUDYCJA NR 53 – Król Manasses

AUDYCJA NR 54 – Król Jozjasz

AUDYCJA NR 55 – Prorocy Sofoniasz i Nahum

AUDYCJA NR 56 – Prorok Jonasz

AUDYCJA NR 57 – Król Sedecjasz

AUDYCJA NR 58 – Prorok Jeremiasz

AUDYCJA NR 59 – Dramat Proroka Jeremiasza

AUDYCJA NR 60 – Jeremiasz na gruzach Jerozolimy

AUDYCJA NR 61 – Prorok Baruch

AUDYCJA NR 62 – Prorok Ezechiel

AUDYCJA NR 63 – Ezechiel – prorok nadziei

AUDYCJA NR 64 – Habakuk i Abdiasz

AUDYCJA NR 65 – Izajasz po raz drugi

AUDYCJA NR 66 – Zorobabel

AUDYCJA NR 67 – Prorocy Aggeusz i Zachariasz

AUDYCJA NR 68 – Prorok Malachiasz

AUDYCJA NR 69 – Nehemiasz

AUDYCJA NR 70 – Ezdrasz

AUDYCJA NR 71 – Sługa Boży

AUDYCJA NR 72 – Izajasz po raz trzeci

AUDYCJA NR 73 – Estera

AUDYCJA NR 74 – Rodzina Tobiaszów

AUDYCJA NR 75 – Judyta

AUDYCJA NR 76 – Daniel

AUDYCJA NR 77 – Zuzanna

AUDYCJA NR 78 – Azariasz i jego towarzysze

AUDYCJA NR 79 – Hiob

AUDYCJA NR 80 – Jezus syn Syracha

AUDYCJA NR 81 – Kohelet albo Kaznodzieja

AUDYCJA NR 82 – Matatiasz

AUDYCJA NR 83 – Eleazar męczennik

AUDYCJA NR 84 – Juda Machabeusz

AUDYCJA NR 85 – Szymon – założyciel dynastii hasmonejskiej

AUDYCJA NR 86 – Jan Chrzciciel

AUDYCJA NR 87 – Herod królem Judei

AUDYCJA NR 88 – Herod Wielki

AUDYCJA NR 89 – Maryja – Matka Jezusa

AUDYCJA NR 90 – Maryja – Matka poczyna Syna

AUDYCJA NR 91 – Maryja – Matka rodzi i wychowuje Syna Ojca Przedwiecznego

AUDYCJA NR 92 – Józef – przybrany Ojciec Jezusa

AUDYCJA NR 93 – Apostoł Piotr

AUDYCJA NR 94 – Piotr – przewodnik Kościoła

AUDYCJA NR 95 – Apostoł Andrzej

AUDYCJA NR 96 – Apostoł Jan

AUDYCJA NR 97 – Jakub syn Zebedeusza

AUDYCJA NR 98 – Jakub Młodszy

AUDYCJA NR 99 – Apostoł Mateusz

AUDYCJA NR 100 – Apostołowie Filip i Bartłomiej

AUDYCJA NR 101 – Tomasz Apostoł

AUDYCJA NR 102 – Juda Tadeusz i Szymon Gorliwy

AUDYCJA NR 103 – Judasz z Kariotu

AUDYCJA NR 104 – Kobieta uzdrowiona z krwotoku

AUDYCJA NR 105 – Zacheusz

AUDYCJA NR 106 – Maria Magdalena

AUDYCJA NR 107 – Marta, Maria i Łazarz

AUDYCJA NR 108 – Marek Ewangelista

AUDYCJA NR 109 – Łukasz Ewangelista

AUDYCJA NR 110 – Szczepan

AUDYCJA NR 111 – Powołanie Szawła z Tarsu

AUDYCJA NR 112 – Paweł – Apostoł Narodów

AUDYCJA NR 113 – Barnaba

AUDYCJA NR 114 – Diakon Filip

AUDYCJA NR 115 – Sylas zwany także Sylwanem

AUDYCJA NR 116 – Tymoteusz

AUDYCJA NR 117 – Tytus

AUDYCJA NR 118 – Lidia

AUDYCJA NR 119 – Akwila i Pryska

AUDYCJA NR 120 – Apollos

AUDYCJA NR 121 – Filemon z Onezymem

AUDYCJA NR 122 – Herod Agryppa I

AUDYCJA NR 123 – Herod Antypas

AUDYCJA NR 124 – Piłat

AUDYCJA NR 125 – Annasz

AUDYCJA NR 126 – Kajfasz

AUDYCJA NR 127 – Nikodem

AUDYCJA NR 128 – Józef z Arymatei

AUDYCJA NR 129 – Druga Maria

AUDYCJA NR 130 – Cesarze rzymscy August i Tyberiusz

AUDYCJA NR 131 – Cesarze rzymscy Kaligula i Klaudiusz

AUDYCJA NR 132 – Setnik Korneliusz

AUDYCJA NR 133 – Jezus – życie ukryte

AUDYCJA NR 134 – Jezus Nauczyciel

AUDYCJA NR 135 – Jezus – Syn Boży