Łódzkie: Strzelectwo Sportowe PLUS

Członkowie Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich stanowili podstawę Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. W okresie międzywojennym Związek Strzelecki funkcjonował jako organizacja społeczno-wychowawcza młodzieży. Samorząd województwa łódzkiego wraca do popularyzacji strzelectwa.

Zarząd województwa ogłosił konkurs Strzelectwo Sportowe PLUS. Jego celem jest m.in. kształtowanie postaw proobronnych wśród młodzieży.

– Nie ukrywam, że projekt jest swego rodzaju odpowiedzią na wojnę w Ukrainie. Związki strzeleckie, na których promocji i upowszechnianiu pośrednio nam zależy, oprócz nauki strzelania, oferują często zajęcia edukacyjne, historyczne, promują postawy, które są nam bliskie – mówi marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Do konkursu zaproszone są organizacje pozarządowe, głównie związki strzeleckie i kluby sportowe, które mogą się starać o dofinansowanie w wysokości do 100 tys. zł. Będzie można je przeznaczyć na organizację bezpłatnych zajęć dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.

W Budżecie Województwa Łódzkiego na projekt zapisane jest 1,4 mln zł. Na złożenie wniosku jest czas do połowy lutego.

20-godzinny program kursów powinien objąć część teoretyczną dotyczącą m.in. historii strzelectwa, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, budowy i zasad działania broni laserowej, pneumatycznej, palnej i amunicji oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. W części praktycznej kursanci poznają techniki strzelania i nauczą się strzelać z broni pneumatycznej i laserowej.

Osobami prowadzącymi zajęcia strzeleckie muszą być osoby posiadające uprawnienia instruktorskie lub uprawnienia prowadzącego strzelanie wydane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego lub Ligę Obrony Kraju, a praktyczne zajęcia strzeleckie muszą być prowadzone na strzelnicy z regulaminem zatwierdzonym przez stosowny organ administracji samorządowej.

Program ma zachęcić młodych ludzi do zapoznania się z tematyką strzelectwa, dlatego  jego uczestnikami nie mogą być osoby będące już członkami strzeleckich klubów sportowych, związków strzeleckich ani stowarzyszeń o charakterze strzeleckim. Nie jest to też kurs dla tych, którzy mają już patent strzelecki lub licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bip.lodzkie.pl/konkursy.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego