Jak pomagać cierpiącym z powodu działania złych duchów

Duszpasterze i osoby świeckie coraz częściej upominają się o wskazania w specyficznej posłudze duchowej, jaką jest uwolnienie człowieka od wpływów złego ducha. Nie tylko same osoby doświadczające dręczenia, zniewolenia, opętania, ale również ich bliscy potrzebują fachowego wsparcia. I jednym, i drugim prezentowany poradnik wychodzi naprzeciw. Zawarte w nim konkretne rady pomagają nie tylko w rozeznawaniu prawdziwego stanu duchowego, ale również przyczyniają się odmitologizowania problematyki walki duchowej.

O. Bogdan Kocańda – franciszkanin, doktor teologii duchowości, rekolekcjonista, dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Formacyjno-Rekolekcyjnego w Rychwałdzie. Przez kilka lat pełnił również posługę egzorcysty. Jest autorem wielu publikacji z zakresu zagrożeń duchowych, m.in. książki „Posługa kapłana – egzorcysty. Tożsamość. Duchowość. Praktyka” – pierwszej tego typu monografii w Polsce.


Prawidłowe odróżnienie zniewolenia diabelskiego od naturalnych stanów chorobowych może dokonać się tylko na drodze właściwego rozeznania duchowego, które zakłada odwołanie się do historii duchowości danej osoby i popełnionych przez nią grzechów, badanie środowiska życia, odkrycie ewentualnych źródeł zniewolenia, zastosowanie zwyczajnych środków duchowych, a często również konsultacji psychiatrycznych, jeżeli jest taka konieczność. Mamy więc do czynienia z wielością zadań z którymi najłatwiej może sobie poradzić odpowiednio przygotowany kapłan. Z tego powodu Kościół katolicki dysponuje instytucją egzorcysty, którym jest zawsze kapłan mianowany do tej posługi przez swego biskupa miejsca. Do takiego kapłana należy się udać i jemu powierzyć pierwszoplanową rolę w określeniu faktycznego stanu doświadczanej osoby oraz w jej towarzyszeniu duchowym.

Nie możemy zapominać jednak o tym, że każdy chrześcijanin żyjący łaską wiary dysponuje środkami, które może śmiało stosować do przeprowadzenia wstępnego rozpoznania. Każdy z nas może bowiem prześledzić życie sakramentalne, modlitwę, praktyki pobożne oraz życie moralne osoby podejrzanej o zniewolenie diabelskie. Kiedy zauważamy, że osoba szukająca pomocy przejawia awersję wobec Boga i sfery nadprzyrodzonej, objawiającą się niechęcią do uczestniczenia w liturgii, bojaźnią przed pokropieniem wodą święconą; niechęcią do patrzenia na obrazy święte, do dotykania przedmiotów poświęconych, spotykania się z osobami konsekrowanymi lub kapłanami; niemożliwością modlitwy lub wielkimi trudnościami w niej, a także przychodzącymi sprośnymi myślami wywołanymi bliskością tego, co nadprzyrodzone; wówczas mamy pewne poszlaki, aby podjąć zwyczajne środki duchowe. Zaproponujmy naszą pomoc w przygotowaniu do sakramentu pojednania, a kiedy spotkamy się ze stanowczym odrzuceniem (często również wyśmianiem albo agresywnym atakiem fizycznym), posłużmy się dostępnymi sakramentaliami. Można wówczas ukazać takiej osobie krzyż święty, delikatnie pokropić ją poświęconą wodą, odmówić egzorcyzm prywatny, dotknąć relikwią świętego, kapłańską stułą czy poświęconym medalikiem, szkaplerzem bądź franciszkańską nauką. To powszechne praktyki, na zastosowanie których złe moce nie mogą być obojętne, gdyż spotkanie profanum z sacrum musi wywołać odpowiednią reakcję. Kiedy zauważamy nietypowe zachowanie danej osoby, np. krzyk typu: „Parzy!”, „Nie chcę, odejdź ode mnie z tym …, ty …!”, albo nagłą utratę mowy, sztywnienie ciała, demoniczną manifestację siły, polegającą na materializacji przedmiotów w jamie ustnej, pojawieniu się satanistycznych symboli na ciele, itp., należy udać się czym prędzej do kurii diecezjalnej i poprosić o kontakt z kapłanem-egzorcystą.

Egzorcysta po stwierdzeniu opętania diabelskiego lub innego rodzaju zniewolenia duchowego zaraz podejmuje działania zaradcze. Często jednak łaska uwolnienia nie przychodzi od razu i potrzeba czasu, by cały proces wyzwalania został ukoronowany zwycięstwem. Wówczas świeckie osoby towarzyszące, a tym samym współodpowiedzialne za los osoby zniewolonej przez siły zła, wezwane są do specyficznej opieki nad nią. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Fragment książki

Zobacz więcej!

Tytuł: Jak pomagać cierpiącym z powodu działania złych duchów
Autor: Bogdan Kocańda OFM Conv.
Wydawnictwo: Bratni Zew
Liczba stron: 184