Do 30 września Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” prowadzi rekrutację na studia mariologiczne

Przypominamy: do 30 września 2021 r. Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” w Niepokalanowie prowadzi rekrutację na studia mariologiczne. „Kolbianum” od początku istnienia włączone jest w struktury Uniwerytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia adresowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się ze strony kustoszów sanktuariów maryjnych oraz osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w sanktuariach, liderów oraz członków ruchów i stowarzyszeń maryjnych, a także wszystkich czcicieli Matki Bożej.

W Instytucie Maryjno – Kolbiańkim „Kolbianum” można spotkać osoby młodsze i starsze, kapłanów, siostry zakonne i świeckich. Studiują tu Polacy i obcokrajowcy. To jedyna tego typu uczelnia w Europie Wschodniej, dlatego niektórzy pokonują setki kilometrów, by przybyć do Niepokalanowa i studiować mariologię.

Choć „Kolbianum” mieści się w Niepokalanowie, studia prowadzi Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajęcia odbywają się w ramach stuidów niestacjonarych. Oznacza to cztery tygodniowe zjazdy dydaktyczno-egzaminacyjne w ciągu roku – w przypadku studiów podyplomowych lub osiem sobót w ciagu roku – w przypadku kursu „Studium Mariologii”.

Więcej informacji o „Kolbianum” na stronie: http://kolbianum.franciszkanie.pl/


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: KURS „STUDIUM MARIOLOGII”

Celem kursu jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas.

Wykładowcami są profesorowie UKSW oraz zaproszeni wykładowcy z innych ośrodków akademickich.

Program kursu obejmuje 80 godzin wykładowych i jest realizowany od października 2021 r. do czerwca 2022. Jest to 8 sobót zjazdowych.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022
16 października 2021
27 listopada 2021
22 stycznia 2022
26 lutego 2022
26 marca 2022
23 kwietnia 2022
28 maja 2022
11 czerwca 2022

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 8.30 – 18.20. Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w wykładach (dopuszczalna jest nieobecność maksymalnie na jednym zjeździe). Na zakończenie słuchacze otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu „Studium Mariologii” wydane przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie.

REKRUTACJA:
1. Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie: www.podyplomowe.uksw.edu.pl
2. Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej) i złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego UKSW, osobiście (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00, pokój nr 41) lub listownie (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, z dopiskiem „Studium Mariologii).

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 661 712 121 lub pisząc na adres e-mail: kolbianum@gmail.com.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: STUDIA PODYPLOMOWE

Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dla osób posiadających stopień magistra teologii istnieje możliwość zakończenia studiów podyplomowych kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii w zakresie mariologii, który otwiera drogę do studiów doktoranckich. W ramach studiów odbywają się wykłady, ćwiczenia i seminaria przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej. Po zakończeniu studiów podyplomowych na Kolbianum absolwent będzie mógł podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad lauream”, który upoważnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. wolnej stopy. Po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie, absolwent uzyskuje stopień doktora teologii w zakresie mariologii.

Studia mają formę czterech zjazdów tygodniowych w ciągu roku: trzy dydaktyczne i jeden egzaminacyjny. Wszystkie zjazdy odbywają się w Niepokalanowie.

Studenci mają dostęp do wyposażonej w cenne zbiory Biblioteki Mariologicznej. Podczas sesji zjazdowych istnieje możliwość skorzystania z zakwaterowania i posiłków w Domu Pielgrzyma w Niepokalanowie.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022
11-16 października 2021
22-27 listopada 2021
21-26 lutego 2022
06-09 czerwca 2021 (sesja egzaminacyjna)

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ma dwa etapy:
1. Internetowa Rejestracja Kandydata – aktywna od 1 czerwca do 30 września 2021 r. na stronie www.podyplomowe.uksw.edu.pl
2. Złożenie dokumentów w dniach od 5 lipca do 30 września 2021 r.

Rekrutację prowadzi i dokumenty przyjmuje Sekretariat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 561 88 75
e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl
pokój 48
czynny: pon. – pt. w godz. 9.00-14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 661 712 121 lub pisząc na adres e-mail: kolbianum@gmail.com

Więcej informacji o „Kolbianum” na stronie: http://kolbianum.franciszkanie.pl/