Blisko 3,1 mln zł na ochronę powietrza

Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza. W tym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, pomoc finansową w wysokości ponad 3,1 mln zł otrzymają 43 projekty z subregionu radomskiego.

 

Czyste powietrze to lepsze zdrowie mieszkańców naszego regionu. Ten program pomaga gminom realizować działania zmierzające do tego, aby nasze powietrze było czystsze i jak najmniej substancji trujących i pyłów emitowane było do atmosfery. W tym roku gminy chcą przede wszystkim przeprowadzić inwentaryzację źródeł ciepła i zadbać o miejską i gminną zieleń – zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł. Prawie 3,1 mln zł trafi do gmin subregionu radomskiego na realizację 43 projektów. Dzięki dofinansowaniu, 40 gmin przeprowadzi inwentaryzacje źródeł ciepła, gmina Sieciechów opracuje plan gospodarki niskoemisyjnej, zmodernizowany zostanie skwer w Kozienicach i zrewitalizowana będzie zieleń miejska w Lipsku.

 

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę ok. 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

 

Nabór wniosków ogłoszono w marcu. Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizacja terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.